Milieuzorg op school

MOSMOS staat voor Milieuzorg Op School, een milieuzorgproject van de kleuter- tot de hogeschool.

MOS wil een school helpen om een eigen milieuzorgsysteem uit te bouwen. Dit is een geheel van maatregelen en acties waaraan iedereen (directie, leerkrachten, ouders, leerlingen ...) meewerkt om de school milieuvriendelijker te maken. MOS biedt hiervoor alvast praktische en educatieve ondersteuning. Een MOS-begeleider is er bij wanneer je beslist om te starten met het project en volgt systematisch het proces op. Jouw school komt op de hoogte van goede praktijken, ontvangt een nieuwsbrief en komt terecht in een breed netwerk van MOS-scholen en NME-actoren.

Maar MOS gaat verder dan het stimuleren van milieuvriendelijke acties op schoolniveau. MOS biedt ondersteuning om acties op een educatieve manier te laten uitstralen naar de verschillende klasniveaus.

Voor elk van de vijf thema's (afvalpreventie, water, energie, verkeer, natuur op school) wordt een themabundel samengesteld met mogelijke acties (vb: afvalpreventie) en educatieve ondersteuning van die acties. Deze ondersteuning is enerzijds een overzicht van geselecteerd educatieve lesmateriaal (vb: afvalpreventie), gekoppeld aan eindtermen en ontwikkelingsdoelen, zodat de leerkracht ze heel precies kan kaderen. Anderzijds wordt er een overzicht gegeven van de verschillende bovengemeentelijke MOS-schakels (vb: afvalpreventie). Dit zijn organisaties die activiteiten hebben uitgewerkt rond één van de vijf thema's en waar klassen op bezoek kunnen gaan, of deze mensen kunnen uitnodigen op school.

Door een educatief luik te koppelen aan de acties op school wil MOS heel de schoolbevolking sensibiliseren en mobiliseren om van milieuzorg werk te maken.

Meer info op: http://www.milieuzorgopschool.be/