Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) West-Vlaanderen stelt een ruimtelijk kader voor het provinciale beleid op langere termijn voorop. Het schept voor de provincie de voorwaarden en de mogelijkheden om het ruimtegebruik in West-Vlaanderen bij te sturen en te ontwikkelen. Dit gebeurt onder andere door de opmaak van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, maar ook door de gemeentelijke structuur- en uitvoeringsplannen (al dan niet) goed te keuren en door op het terrein specifieke projecten te ondersteunen en te realiseren.

Het PRS West-Vlaanderen werd definitief vastgesteld door de Provincieraad van West-Vlaanderen op 21 juni 2001 en goedgekeurd door de Vlaamse regering op 6 maart 2002. Daarmee kreeg het zijn definitieve rechtskracht voor alle openbare besturen in West-Vlaanderen.

Op de webstek van de provincie West-Vlaanderen kan je het volledige structuurplan raadplegen.

Provinciaal20Ruimtelijk20Structuurplan.jpg