Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is de basis voor het ruimtelijk beleid van het Vlaamse gewest. Hierin legt de Vlaamse overheid vast in welke richting ze de ruimtelijke structuur van Vlaanderen wil zien evolueren en welke engagementen ze daarvoor concreet aangaat. Het is een wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen.

Het RSV werd door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 23 september 1997. Op 12 december 2003 werd dit structuurplan herzien wat de wijziging aan de bindende bepalingen betreft.

"Vlaanderen open en stedelijk" is de rode draad doorheen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het plan wil de resterende open ruimte maximaal beschermen en de steden herwaarderen, zodat zij aangename plekken worden om te leven.

Op de webstek van de Vlaamse overheid over Ruimtelijke Ordening Vlaanderen vind je meer informatie over dit structuurplan en kan je het plan volledig nalezen.

PlanRSV