Agenda gemeente- en OCMW-raad

De voorzitter van de raden nodigt de raadsleden uit voor de gemeente- en OCMW-raad van 12 maart 2019.

Agenda gemeenteraad:

OPENBAAR

Punt 1. Administratieve organisatie

1.1. 2019/GR/103 - Goedkeuring notulen- en zittingsverslag gemeenteraad 14 februari 2019.

1.2. 2019/GR/088 - Intrekken gemeenteraadsbesluit van 31 januari 2019: deel aanstellen effectief gemeentelijk afgevaardigde voor de algemene vergadering van Psilon voor de huidige legislatuur

1.3. 2019/GR/085 - Psilon - Aanduiding van een bestuurder voor de duur van 3 jaar m.i.v. de algemene vergadering van 26 maart 2019

1.4. 2019/GR/113 - Psilon - Aanduiding van een bestuurder met raadgevende stem van juni 2021 tot juni 2023.

1.5. 2019/GR/106 - Psilon: Aanduiden van een effectief gemeentelijk vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen tijdens de legislatuur 2019-2024.

1.6. 2019/GR/086 - Zefier - aanstellen van een volmachtdrager en plaatsvervanger voor de algemene vergaderingen

1.7. 2019/GR/092 - cvba Eigen Haard: Voordracht van een bestuurder voor 3 jaar (2019-2020-2021)

1.8. 2019/GR/116 - Huisvestingsmaatschappij Eigen Haard - Aanduiden van een effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen.

1.9. 2019/GR/107 - Aktename samenstelling raadscommissies 'Financiën en Algemene Zaken', 'Mens', 'Ruimte', 'Deontologische Commissie en Tuchtcommissie

1.10. 2019/GR/108 - Aanstellen van een voorzitter voor de raadscommissie 'Financiën en Algemene Zaken'

1.11. 2019/GR/109 - Aanstellen van een voorzitter voor de raadscommissie 'Mens'

1.12. 2019/GR/110 - Aanstellen van een voorzitter voor de raadscommissie 'Ruimte'

1.13. 2019/GR/111 - Aanstellen van een voorzitter voor de raadscommissie 'Deontologische Commissie'

1.14. 2019/GR/112 - Aanstellen van een voorzitter voor de raadscommissie 'Tuchtcommissie'

1.15. 2019/GR/121 - Wonen Regio Kortrijk - algemene vergadering: aanduiding effectief en plaatsvervangend vertegenwoordiger - legislatuur 2019-2024

1.16 2019/GR/123 - Kredietcommissie Energiehuis: aanduiden van een gemeentelijk vertegenwoordiger

Punt 2. Patrimonium

2.1. 2019/GR/084 - Principiële beslissing tot toekenning van een naam doorheen de nieuwe verkaveling aan de Borreberg

2.2. 2019/GR/114 - Bouwen brandweerkazerne - lot vast meubilair. Goedkeuren bestek. Goedkeuren gemeentelijk aandeel.

2.3. 2019/GR/117 - Opheffen principiële beslissing d.d. 21 oktober 2014 strekkende tot het tijdelijk gebruik en inrichting als openbare parking van een deel van een perceel gelegen langs de Berglaan.

Punt 3. Onderwijs

3.1. 2019/GR/089 - Goedkeuring engagementsverklaring schoolbesturen

3.2. 2019/GR/126 - Scholengemeenschap Deerlijk, Vichte-Ingooigem, Kortrijk -Kooigem (STERK): aanduiden effectief lid en plaatsvervanger beheerscomité

3.3. 2019/GR/125 - Scholengemeenschap Deerlijk, Vichte-Ingooigem, Kortrijk -Kooigem (STERK): aanduiden afgevaardigde voor het schoolbestuur in het medezeggenschapscollege

Punt 4. Sport

4.1. 2019/GR/076 - Interlokale vereniging "Burensportdienst": goedkeuren jaarverslag 2018 en jaarprogramma 2019

4.2. 2019/GR/094 - Interlokale vereniging Burensportdienst: ontbinding interlokale vereniging en vereffening

Punt 5. Financiën

5.1. 2019/GR/102 - Gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement, de federale Kamer en het Vlaams Parlement van 26 mei 2019 - Vaststellen verkoopprijs digitale en papieren kiezerslijst

5.2. 2019/GR/083 - Aanpassen reglement van 17 december 2013, gewijzigd op 16 september 2014, houdende toekennen van gratis afvalzakken.

5.3. 2019/GR/119 - Groenonderhoudswerken door sociale tewerkstelling 2019 – Vaststellen Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB)

Punt 6. ICT en digitalisering

6.1. 2019/GR/095 - Goedkeuren deelname aan IT-raamcontract van stad Brugge

6.2. 2019/GR/120 - Goedkeuren deelname aan de aankoopcentrale van V-ICT-OR

Punt 7. Armoedebeleid

7.1. 2019/GR/115 - Goedkeuren annex bij de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het Energiehuis tussen W13, gemeente en OCMW Anzegem

Punt 8. Senioren en gezin

8.1. 2019/GR/099 - Opheffen statuten gezins- en welzijnsraad d.d. 20/03/1989 en goedkeuring herwerkte statuten

Punt 9. Bibliotheek

9.1. 2019/GR/097 - Heroprichting beheerraad bibliotheek en bekrachtiging geactualiseerde statuten

Punt 10. Cultuur

10.1. 2019/GR/090 - Heroprichting gemeentelijke adviesraden ( met name: cultuur-, jeugd- en sportraad, evenals seniorenraad, wereldraad en lokaal overleg kinderopvang) en bekrachtiging van de respectieve statuten

10.2. 2019/GR/096 - Heroprichting beheersorgaan gemeenschapscentrum en bekrachtiging geactualiseerde statuten

10.3. 2019/GR/098 - Aanpassing retributiereglement tarieven culturele infrastructuur

Punt 11. Punten van raadsleden

11.1. 2019/GR/124- Parkeermogelijkheden rond de residentie Coutreel.

Punt 12. Vragen en mededelingen

12.1. 2019/GR/122 - Punt betreffende de site Escolys.

BESLOTEN

Punt 12. Administratieve organisatie

12.1. 2019/GR/091 - Compensatie pensioenverlies burgemeester - kennisname en vaststellen ingangsdatum

 

 

Aanvulling op 7 maart 2019:

Punten van raadsleden:

2019/GR/123 - Kredietcommissie Energiehuis: aanduiden van een gemeentelijk vertegenwoordiger

2019/GR/126 - Scholengemeenschap Deerlijk, Vichte-Ingooigem, Kortrijk-Kooigem (STERK): aanduiden effectief en plaatsvervangend beheerscomité

2019/GR/125 - Scholengemeenschap Deerlijk, Vichte-Ingooigem, Kortrijk-Kooigem (STERK): aanduiden afgevaardigde voor het schoolbestuur in het medezeggenschapscollege

2019/GR/124 - Parkeermogelijkheden rond de residentie Coutreel

 

Agenda OCMW-raad:

OPENBAAR

Punt 1. Administratieve organisatie

1.1. 2019/OCMW/009 - Goedkeuring notulen- en zittingsverslag raadszitting van 14 februari 2019

1.2. 2019/OCMW/065 - Intrekking besluit van 31 januari 2019 houdende aanduiding van een effectief en plaatsvervangend afgevaardigde voor de algemene vergadering van W13 en goedkeuring aanduiding van een andere effectief en plaatsvervangend afgevaardigde uit de OCMW-raad.

1.3. 2019/OCMW/066 - W13 - Kennisname verschuiving algemene vergadering van 22 februari 2019 naar 15 maart 2019.

1.4. 2019/OCMW/067 - VZW RSVK - aanduiden drie vertegenwoordigers met stemrecht voor de algemene vergadering

1.5. 2019/OCMW/060 - VZW RSVK: aanduiden van twee vertegenwoordigers zonder stemrecht voor de algemene vergadering

1.6. 2019/OCMW/069 - VZW RSVK: aanduiden van twee vertegenwoordigers met stemrecht voor de raad van bestuur

1.7. 2019/OCMW/068 - VZW RSVK: aanduiden van twee vertegenwoordigers zonder stemrecht voor de raad van bestuur

1.8. 2019/OCMW/059 - Wijzigen maatschappelijke zetel OCMW

Punt 2. ICT en digitalisering

2.1. 2019/OCMW/064 - Goedkeuren deelname aan IT-raamcontract van stad Brugge

2.2. 2019/OCMW/072 - Goedkeuren deelname aan de aankoopcentrale van V-ICT-OR

Punt 3. Armoedebeleid

3.1. 2019/OCMW/070 - Definitief aanvaarden van een schenking door Neos

3.2. 2019/OCMW/071 - Goedkeuren annex bij de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. het Energiehuis tussen W13, gemeente en OCMW Anzegem

Punt 4. Vragen en mededelingen

4.1. 2019/OCMW/011 - Vragen en mededelingen