Bekendmaking aktename omgevingsmelding - Project OMV_2019116083 - bronbemaling Maalbeek

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019116083

Voorwerp van de melding: Het exploiteren van een tijdelijke inrichting klasse 3, meer bepaald een bronbemaling bij grondwerken

Ligging van het voorwerp van de melding Walskerkestraat/Kleine Leiestraat zn, 8570 Anzegem, kadastrale ligging: ANZEGEM 1e AFD, sectie A, percelen 361, 362, 363, 364 , 365, 390 B

Naam van de aanvrager of exploitant: Devagro, Pitantiestraat 79, 8792 Waregem

De overheid die de akte heeft genomen:  Deputatie van de provincie West-Vlaanderen

De plaats waar de meldingsakte ter inzage ligt:  De cluster Omgevingsontwikkeling (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres: 

Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1 
8570 Anzegem

 

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze meldingsakte een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

 

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

-          200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;

-          100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

 

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard. 

 

Meer info

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

-               het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,

-               het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

-               het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse     Bestuursrechtscolleges.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen)