Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Project OMV_2018060646 - Deerlijkstraat 41 8570 Anzegem

Gepubliceerd op Dinsdag 27 november 2018

Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp  slopen en herbouwen van bijgebouwen, verbouwen van een woning

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018060646

Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat: slopen en herbouwen van bijgebouwen, verbouwen van een woning

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag Deerlijkstraat 41 8570 Anzegem - kadastraal bekend: 6de afdeling, sectie A, 287 Y2

Naam van de aanvrager of exploitant: Willems Emmanuel - Seghers Jonah

De overheid die de beslissing heeft genomen: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.

De plaats waar de beslissing ter inzage ligt:

De beslissing ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:

Gemeentehuis Anzegem De Vierschaar 1  8570 Anzegem

Je kan de beslissing ook raadplegen op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek  (helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar 015/45.45.91)

De mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen:

Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Deputatie van West-Vlaanderen, op het volgende adres:

Koning Leopold III-laan 41

8200 Brugge

Je kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be .

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van het beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en het college van burgemeester en schepenen van Anzegem. 

Vermeld in het beroepschrift het volgende: - je naam en adres en het feit dat je een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; - de volgende referentie: Project OMV_2018060646 - de redenen waarom je beroep aantekent; - een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning. - of je gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE21 0910 13 13 1203). Het ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27/11/2015.