Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning - Project OMV_2018086041 - Peter Vanwynsberghe– ophogen van een akkerland – Schaagstraat/Kleine Leiestraat – 8570 Anzegem

Gepubliceerd op Dinsdag 27 november 2018

Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen met als onderwerp  ophogen van een akkerland

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2018086041

Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat: ophogen van een akkerland

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag  - Schaagstraat/Kleine Leiestraat – 8570 Anzegem, kadastrale percelen: 1ste afdeling, sectie A  nrs. 0310- 0311- 0312- 0313 - 0338

Naam van de aanvrager of exploitantPeter VanwynsberghePastoor Verrieststraat 86 – 8570 Anzegem

De overheid die de beslissing heeft genomen: De Deputatie van de provincie West-Vlaanderen (omgevingsvergunning@west-vlaanderen.be)

 

De plaats waar de beslissing ter inzage ligt:

De beslissing ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:

Gemeentehuis Anzegem De Vierschaar 1  8570 Anzegem

Je kan de beslissing ook raadplegen op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek  (helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar 015/45.45.91)

De mogelijkheid en de modaliteiten om beroep tegen de genomen beslissing in te stellen:

Je kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als je gevolgen ondervindt of waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als je een belang hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning.

Je zendt hiertoe een beroepschrift per aangetekende brief (of tegen ontvangstbewijs) naar de Vlaamse Regering, op het volgende adres:

Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 Brussel

Je kan ook een beroep instellen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be .

Het beroep moet worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de eerste dag van de aanplakking van de beslissing.

Bezorg gelijktijdig bij beveiligde zending (bij aangetekende brief, of tegen ontvangstbewijs, of via het omgevingsloket) een afschrift van het beroepschrift aan de vergunningsaanvrager en de deputatie van West-Vlaanderen. 

Vermeld in het beroepschrift het volgende: - je naam en adres en het feit dat je een beroep instelt als lid van het betrokken publiek; - de volgende referentie: Project OMV_2018086041 - de redenen waarom je beroep aantekent; - een omschrijving van de gevolgen die je ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van deze beslissing of het belang dat je hebt bij de besluitvorming over de afgifte van de omgevingsvergunning. - of je gehoord wenst te worden.

Stort een dossiertaks van 100 euro op de rekening van de deputatie (BE04 3751 1109 9031). Het ingescande bewijs van betaling voeg je toe als bijlage bij het beroep.

De teksten waarvan dit een bondige samenvatting is, vind je in artikel 53 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27/11/2015.