Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning - Project OMV_2017008683 - bouwen kantoorgebouwen en werkplaats/magazijn voor uitbreiding van het bedrijf TaVas NV en Locinox - verleggen Mannebeek - rooien bomen – exploiteren klasse 2

Gepubliceerd op Dinsdag 27 november 2018

 

Openbaar onderzoek: van 6 november 2018  tot en met 5 december 2018.

Voorwerp van de aanvraag: Het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, kort samengevat:

-       het verleggen van de Mannebeek

 

-       het ontbossen van een beperkte oppervlakte met spontane bebossing langs de bestaande beek

-       het bouwen van kantoorgebouwen en een werkplaats/magazijn voor de uitbreiding van het bedrijf TaVas NV en Locinox op bovenvermelde braakliggende percelen

-       de aanleg van parkeerruimte, een fietsenstalling, (waterdoorlatende) verharding, een bedrijfszuil en een hoogspanningscabine

-       Verbreden Brabantstraat tbv de bedrijfsgebouwen Locinox

en het exploiteren van een nieuwe inrichting klasse 2, kort samengevat: metaalbewerking, verpakkingsmachines en diverse opslag.

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Brabantstraat – 8790 Waregem - kadastraal bekend:

Anzegem 1e afdeling  sec A nrs 0358-0352K – 0354-A – 0355 – 0355/2 – 0359 - 0357 – 0356 - 0353T-0353S

Waregem 3e afdeling, sec F nrs. 1095A –-1084 E

Naam van de aanvrager of exploitant:  Vennootschap Tavas Mannebeekstraat 19, 8790 Waregem

De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: De deputatie van de provincie West-Vlaanderen (omgevingsvergunning@west-vlaanderen.be)

De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:

De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:

Gemeentehuis Anzegem De Vierschaar 1  8570 Anzegem

Je kan de beslissing tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal raadplegen op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek   (helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar 015/45.45.91)

De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag:

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij voorkeur) digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project 2017008683) vóór het einde van het openbaar onderzoek.