Bekendmaking openbaar onderzoek omgevingsvergunning - Project OMV_2019074677 - Pouleyn, Nijverheidslaan 9, 8570 Anzegem

Referentie omgevingsloket: Project OMV_2019074677

Periode openbaar onderzoek: 10 juli tot en met 8 augustus 2019

Voorwerp van de aanvraaghet veranderen van een bestaande ingedeelde inrichting klasse 2A (schrijnwerkerij), meer bepaald:

De vergunde houtverbrandingsinstallatie van 1.300 kW is niet meer aanwezig in de inrichting. Deze installatie zal vervangen worden door een houtverbrandingsinstallatie van 950 kW. Momenteel is een mazoutstookinstallatie aanwezig als backup. Deze mazoutstookinstallatie zal ook in de inrichting aanwezig blijven als reserve. Momenteel zijn 2 opslagsilo’s voor houtafval vergund. 1 silo zal volledig verwijderd worden. Er werd ook een volledige update (regularisatie) gedaan van de vergunningstoestand, vooral wat betreft het aanwezige machinepark.

Ligging van het voorwerp van de vergunningsaanvraag: Nijverheidslaan 9/9A/9B/9C, Diesveltstraat 7, 8570 Anzegem, kadastraal bekend: ANZEGEM 6 AFD (VICHTE), sectie B, percelen 522B, 413K, 413F, 413L, 406B

Naam van de aanvrager of exploitantPouleyn, Nijverheidslaan 9, 8570 Anzegem

De overheid die bevoegd is voor de vergunningsaanvraag: Het college van burgemeester en schepenen Anzegem.

De plaats waar de aanvraag ter inzage ligt:

De aanvraag ligt ter inzage bij de cluster Omgeving (dienst Ruimtelijke Ordening), op volgend adres:

Gemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1 
8570 Anzegem

 

De mogelijkheid om standpunten, opmerkingen en bezwaren in te dienen over de vergunningsaanvraag:

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag kunnen aangetekend of tegen ontvangstbewijs worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, of (bij voorkeur) digitaal via het omgevingsloket https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek (Project OMV_2019074677) vóór het einde van het openbaar onderzoek.

(helpdesk digitaal omgevingsloket: mail naar helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of bel naar 015/45.45.91)

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.