Bekendmaking openbaar onderzoek van 11 oktober 2017 tot en met 24 oktober 2017 over inventaris leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten

BEKENDMAKING

Inventaris openbaar onderzoek

De inventaris opgemaakt bij toepassing van art. 10 van het besluit van de Vlaamse regering van 01 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten wordt bekend gemaakt.

Het openbaar onderzoek loopt van 11 oktober 2017 tot en met 24 oktober 2017.

De inventaris ligt ter inzage bij de cluster Omgevingsontwikkeling (dienst Ruimtelijk Ordening), op volgend adres, alle werkdagen van 9u tot 12u: Gemeentehuis Anzegem, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem.

Bezwaren kunnen binnen de dertig dag na bekendmaking van het ter inzage liggen van het uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen, via een aangetekend schrijven, ingediend worden bij de Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

 

Het bezwaarschrift dient gericht aan:

De Vlaamse Regering

Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

 

Anzegem, 10 oktober 2017

 

Namens Het College van Burgemeester en Schepenen.

 

Sonja Nuyttens                                                               Rik Colman

Gemeentesecretaris                                                       Eerste schepen

                                                                                       Waarnemend burgemeester

Aangemaakt op: 10/10/2017