Belasting op verspreiding niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten

Vanaf 1 april 2019 heft de gemeente Anzegem een belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten ongeacht of die in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid. Onder gelijk gestelde producten wordt verstaan: alle stalen en reclamedragers van gelijk welke aard, door adverteerders aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen.

Tarief

De belasting bedraagt per verspreid exemplaar

  • 0-49 gram:                    0,10 euro per verspreid exemplaar
  • 50-99 gram:                  0,20 euro per verspreid exemplaar
  • 100-499 gram:              0,30 euro per verspreid exemplaar
  • 500-999 gram:              0,40 euro per verspreid exemplaar
  • Vanaf 1000 gram:         0,80 euro per verspreidt exemplaar

Vrijstellingen

Een vrijstelling voor deze belasting kan verleend worden voor:

  • De eerste vier verspreidingen van het jaar die elk minder dan 49 gram wegen. (art.4§1)
  • Publicaties waarvan meer dan 50% van de ruimte ingenomen wordt door tekst en/of afbeeldingen zonder handelskarakter. (art.4§2)
  • Publicaties van publiekrechtelijke rechtspersonen. (art.4§3)
  • Publicaties van erkende sport-, jeugd-, socio-culturele verenigingen, feest- comités, dorpsraden, gemeentelijke adviesraden, onderwijsinstellingen en politieke partijen voor zover men hun hoofdactiviteit op Anzegems grondgebied heeft. (art.4§4)
  • Publicaties die namens politieke partijen of groeperingen die een lijst indienden, verspreid worden ter gelegenheid van wettelijk of decretaal voorziene verkiezingen, in een periode ingaande op de datum vastgesteld voor het indienen van de voordrachten tot en met de verkiezingsdatum. (art.4§5)

Aangifte

Voor deze belasting geldt een aangifteplicht. Deze moet gebeuren minstens 1 werkdag voorafgaand de verspreiding door middel van een aangifteformulier.

Het aangifteformulier moet samen met een voorbeeld worden opgestuurd naar:

Gemeente Anzegem

Financiële Dienst

De vierschaar 1

8570 Anzegem

Bij gebrek aan een aangifte binnen de gestelde termijn of bij een onvolledige, onjuiste en onnauwkeurige aangifte wordt overgegaan tot een ambtshalve vaststelling. Hierbij wordt de ingekohierde belasting verhoogd met 25%.

Extra informatie

Lees hier het volledig reglement

drukwerk