Ruimtelijk Uitvoeringsplan Douterloigne: infoavond

Het RUP behelst een reconversie van de bedrijfssite Douterloigne. Naast het noordelijk gedeelte van de bedrijfssite wordt het perceel te noordoosten en enkele percelen ten zuidoosten opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). De nieuwe invulling draagt bij tot de herontwikkeling van de Heirweg. De focus blijft deels op ondernemen, maar in de vorm van lokale bedrijvigheid. Daarnaast worden ook woningen voorzien om een goede overgang tussen het wonen en de bedrijvigheid mogelijk te maken. Op het laagst gelegen deel wenst de gemeente een groene speelruimte te realiseren. Het RUP ligt ter inzage van het publiek op de dienst ruimtelijke ordening, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, van 4 februari 2019 tot en met 5 april 2019, op werkdagen in de voormiddag van 9u tot 12u.

De dienst Milieueffectrapportagebeheer heeft op 16 mei 2017 beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De screeningsnota en de beslissing mer-screening kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be, dossiernummer: SCRPL17015) en in het gemeentehuis.

Opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, per aangetekende brief of afgegeven tegen ontvangstbewijs ten laatste op 5 april 2019 om 12u.

 

Aangemaakt op: 06/02/2019