Ruimtelijke uitvoeringsplannen Pareelstraat en Ecologisch Park Vichte - openbaar onderzoek

Gepubliceerd op Vrijdag 12 juni 2020
Foto RUP Ecologisch Park Vichte

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

RUP 40.1 Pareelstraat

De mobiliteitsproblemen rond Koopcenter Molecule werden aangepakt door verkeerslichten te plaatsen op het kruispunt van de N36 met de Pareelstraat. Hierdoor is de extra ontsluitingsweg die voorzien werd in het Bijzonder Plan van Aanleg 'Pareelstraat' niet meer nodig.

Daarom wordt er nu een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) gemaakt waarin opnieuw bouwmogelijkheden worden gegeven aan de percelen langs de Ingooigem­straat zoals bestemd is op het gewestplan. Ook de achterliggende gronden krijgen opnieuw een agrarische bestemming.

De dienst Milieueffectrapportagebeheer heeft op 27 januari 2020 beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De screeningsnota en de beslissing mer-screening kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be, dossiernummer: SCRl19002) en in het gemeentehuis.

Via de volgende link vind je een korte voorstelling terug van het RUP: 

Presentatie RUP Pareelstraat

Via de volgende link vind je  de dossierstukken van RUP Pareelstraat terug:

https://rup.leiedal.be/anzegem/pareelstraat-wijziging-b-2

 

RUP 38.1 Ecologisch Park Vichte

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ecologisch Park Vichte met onteigeningsplan - voorlopige vaststelling - heeft als voornaamste doelstelling de gronden te verwerven voor de aanleg van een Ecologisch Park in het centrum van Vichte. In het goedgekeurde RUP nr. 16.1 Vichte Parken Kerkdreef van 5 augustus 2010 kreeg het plangebied reeds de nabestemming 'ecologisch park' . In het voorliggend RUP wordt 'ecologisch park' de hoofdbe­stemming met behoud van de voorschriften. De per­celen gelegen ten zuiden van de Kerkdreef, kadastraal gekend: 6de afdeling, sectie B, nummers 358A, 356C, 357H, 280R en 280P maken deel uit van het onteige­ningsplan voor het Ecologisch Park.

De dienst Milieueffectrapportagebeheer heeft op 1 augustus 2017 beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. De screeningsnota en de beslissing mer-screening kunnen geraadpleegd worden op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be, dossiernummer: SCRPL17208) en in het gemeentehuis.

Via de volgende link vind je een korte voorstelling terug van het RUP: 

Presentatie RUP Ecologisch Park Vichte

Via de volgende link vind je  de dossierstukken van RUP Ecologisch Park Vichte terug:

https://rup.leiedal.be/anzegem/ecologisch-park-vichte

 

Beide RUP's liggen ter inzage van het publiek van 15 juni 2020 tot en met 14 augustus 2020 in het gemeentehuis (dienst Ruimtelijke Ordening) of op www.anzegem.be/gemeentelijk-ruimtelijk-uitvoeringsplan.  Om het RUP in te zien in het gemeentehuis dient er een afspraak gemaakt te worden, dit kan via het nummer 056 69 44 61.

Standpunten, opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, per aangetekende brief, mail (stedenbouw@anzegem.be) of afgegeven tegen ontvangstbewijs ten laatste op 14 augustus 2020.