Tijdelijke sluiting zaal de Speldoorn

Zaal de Speldoorn wordt wegens instortingsgevaar tijdelijk gesloten. Hieronder vind je het besluit.

 

Tijdelijke sluiting van gemeentelijke zaal De Speldoorn, gelegen aan de Vichtsesteenweg nr  108a – 8570 Anzegem, wegens instortingsgevaar

 

Ik, Rik Colman, wnd.burgemeester van de gemeente Anzegem

 

Op grond van volgende overwegingen, zowel feitelijk als juridisch:

Het advies van 8 januari 2018 betreffende de schade aan het dak van OC De Speldoorn (Heirweg-Anzegem)  van clusterhoofd gemeentelijke infrastructuur, Dimitri Goemaere, ondersteund door het advies van de architect-ingenieur Isolde Herremans waaruit blijkt -  na plaatsbezoek met de werkleider en de architect-ingenieur Herremans -  dat instortingsgevaar niet uitgesloten is in de Speldoorn.

Er is een houten gelijmde ligger van het plafond volledig doorgescheurd over een lengte van enkele meter. Het betreft een ligger die bijkomend belast wordt door twee liggers die er onder een hoek van ongeveer 45° mee verbonden zijn. Deze aantakking gebeurt op ongeveer een derde van de (grote) overspanning, wat grote buigingskrachten veroorzaakt.   Momenteel kon de gescheurde ligger geschoord worden. Deze schoren kunnen evenwel niet dezelfde functie vervullen als betonnen of stalen kolommen die in de grond verankerd zijn.

Er werd ook vastgesteld dat er een heel grote doorbuiging is van het plafond tussen de gescheurde ligger en een van de twee aantakkende liggers.   Na gedeeltelijke wegname van de houten bekleding blijkt dat de houten roostering zelf heel sterk doorhangt (en dat het probleem anders en groter is dan louter losgekomen plafondbekleding).

Zowel architect Isolde Herremans als het clusterhoofd gemeentelijke Infrastructuur adviseren om de zaal vanaf heden niet meer te gebruiken tot er een grondige aanpak gebeurd is onder toezicht van architect/stabiliteitsingenieur.

Om in dringende situaties snel te kunnen ingrijpen en de nodige bewarende maatregelen te kunnen nemen, kan de burgemeester daarom kiezen voor de toepassing van artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet. De burgemeester kan in toepassing hiervan alle maatregelen nemen die hij noodzakelijk acht, bijvoorbeeld een bevel tot ontruiming, een bevel om muren te stutten of een onbewoonbaarverklaring. In dit geval treedt de burgemeester op als orgaan van de gemeente.  

 

 

Verwijzend naar volgende wettelijke, decretale of reglementaire bepalingen:

Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de be­voegdheden van de gemeenteraad, en latere wijzigingen;

De Nieuwe Gemeentewet , meer bepaald artikel 135 dat zegt: ‘De gemeenten hebben tot taak het voorzien, ten behoeve van de inwoners , in een goede politie, met name over de zindelijkheid, de gezondheid, de veiligheid en de rust op openbare wegen en plaatsen en in openbare gebouwen; Meer bepaald, en voor zover de aangelegenheden niet buiten de bevoegdheid van de gemeenten is gehouden, worden de volgende zaken van politie aan de waakzaamheid en het gezag van de gemeenten toevertrouwd:

• 1. alles wat verband houdt met een veilig en vlot verkeer op openbare wegen, straten, kaden en pleinen, hetgeen omvat

• 2. het tegengaan van inbreuken op de openbare rust,

• 3. het handhaven van de orde op plaatsen waar veel mensen samenkomen

• 4. het toezicht op een juiste toemeting bij het slijten van waren (waarvoor meeteenheden of meetwerktuigen gebruikt worden) en op de hygiëne van openbaar te koop gestelde eetwaren

• 5. het nemen van passende maatregelen om rampen en plagen te voorkomen

• 6. het verhelpen van hinderlijke voorvallen waartoe rondzwervende kwaadaardige of woeste dieren aanleiding kunnen geven;

 • 7. het nemen van de nodige maatregelen, inclusief politieverordeningen, voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast.”

 

 

BESLUIT:

Art.1.

§1. Het ontmoetingscentrum De Speldoorn wordt ontruimd en afgesloten voor het publiek met onmiddellijke ingang tot er uit een kwalitatief en technisch verslag opgemaakt door een deskundige (architect/bouwkundig ingenieur) blijkt dat het pand terug veilig kan betreden worden.

§2.  De gescheurde ligger wordt onmiddellijk gestut.

Art.2: alle gebruikers worden onmiddellijk op de hoogte gebracht.  Dit besluit wordt ter kennis gebracht door aanplakking ter plaatse en door publicatie op de website van de gemeente.

Art. 3. Dit besluit van de burgemeester zal ter bevestiging worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en schepenen.

 

Gegeven te Anzegem op maandag 8 januari 2018.

 

Rik Colman

Wnd.burgemeester Anzegem.

Aangemaakt op: 12/01/2018