Retributies

Retributies

Onderstaande tarieven werden vastgesteld door de gemeenteraad op 3 juni 2008 en zijn basistarieven. Ze worden jaarlijks in januari geïndexeerd.

Hier vind je het volledige retributiereglement: Gecoordineerd algemeen retributiereglement  (laatst aangepast door de gemeenteraad op 4 september 2018) - (Gepubliceerd op 12/09/2018)

 

Per rubriek

A) Algemene Zaken :

 • Fotokopieën

tarieven FOTOKOPIES BESTUURSDOCUMTENTEN.pdf

 • Relatiegeschenken

tarieven - RELATIEGESCHENKEN.pdf

Aanpassing gemeenteraad 28 maart 2017: 7. Toevoeging boodschappentas als relatiegeschenk

 •   consumptiebonnen voor nieuwjaarsreceptie

tarieven consumptiebonnen nieuwjaarsreceptie

B) Begraafplaatsen

 • Grondconcessies

De tarieven voor vergunningen op alle gemeentelijke begraafplaatsen van Anzegem zijn  als volgt vastgesteld :

- 30-jarige grondvergunning : 670 euro

- 30-jarige vergunning voor een nis in het columbarium : 670 euro

- 30-jarige grondvergunning in een urnenveld : 670 euro (urnenkelder inb.)

 • Ontgravingen 

De gemeenteretributie voor de ontgraving van een stoffelijk overschot is vastgesteld op € 800,00 per ontgraving voor een kist en € 100,00 voor een asurne. Deze retributie is verschuldigd door de persoon die de ontgraving aanvraagt en is contant te betalen op het moment van de aanvraag tot toelating van ontgraving. (tarieven worden jaarlijks geïndexeerd met toepassing afronding)

 • Naamplaatjes op gedenkzuil / (niet)-geconcedeerde grond

Het tarief voor het naamplaatje op de gedenkzuil op de strooiweides van de gemeentelijke begraafplaatsen  of op een (niet)-geconcedeerde grond wordt vastgesteld op 67,00 euro, en dit inclusief tekst en aanbrengen ervan

 • Kelder - In deze tarieven zijn verplaatsingskosten inbegrepen.

Het tarief voor een grafkelder van 1 persoon: € 650,00

Het tarief voor een grafkelder van 2 personen: € 825,00

Het tarief voor een grafkelder van 3 personen: € 1300,00

Alle bovenstaande tarieven worden met 50% verhoogd in geval men niet behoort tot de categorie inwoners en gelijkgestelden.

Alle bovenvermelde tarieven worden jaarlijks geindexeerd.

 

 

C) Cultuur en Toerisme

 • Huurprijzenreglement culturele infrastructuur 

prijzen_culturele_infrastructuur

 • Gebruik telefoontoestel voor private telefoongesprekken in culturele infrastructuur.

Het tarief voor het voeren van private telefoongesprekken in de Stringe wordt bepaald op € 0,60 per eenheid. (prijzen jaarlijks te indexeren met toepassing afronding)

 • Centrale uitleendienst.  (GR 13 september 2016)

Raadsbeslissing 13 september 2016 - Aanpassing verhuurreglement en verhuurtarieven centrale uitleendienst 

Bijlage raadsbeslissing 13 september 2016_- Verhuurreglement en en verhuurtarieven centrale uitleendienst

 •  Billijke vergoeding culturele infrastructuur

Microsoft_Word_-_BILLIJKE_VERGOEDING_CULTURELE_INFRASTRUCTUUR.pdf

Prijzen jaarlijks te indexeren en toepassing afronding (met uitzondering schadevergoeding huishoudelijk materiaal)

 • Verkoop toeristische brochures

Retributiereglement - tarieven van de wandel- en fietsbrochures

 •  Seizoensprogrammactie 2015-2016

Gemeenteraadsbeslissing 28 april 2015

 

 D) Bibliotheek

 • Uitleentarieven

 tarieven bibliotheek 

 • Verkoop afgedankte materialen

tarief VERKOOP AFGEDANKTE BIBLIOTHEEKMATERIALEN.pdf

 

 E) Huisvesting

 • Huurprijzen gemeentelijke bejaardenwoningen

De verhuring wordt toegestaan mits betaling, door de huurder aan de verhuurder, van een maandelijkse huurprijs van 161,13 EUR voor een woning  en  van 24,79 EUR  voor een garage vermenigvuldigd met het indexcijfer van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van onderhavige overeenkomst en gedeeld door het indexcijfer van december 1991.

 

F) Jeugd

Bijlage raadsbeslissing 13 september 2016_- Retributies 'Speelpleinwerking en jeugdwerkinitiatieven'

  

G) Kinderopvang

 • Tarieven opvang

Microsoft Word - tarieven BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG.pdf

  

H) Lokale Economie

 • Plaatsrechten markt

tarieven STAND- EN PLAATSGELDEN MARKT VICHTE.pdf

 • Bewegwijzering bedrijven- en/of instellingen 

BEWEGWIJZERING_BEDRIJVEN_EN_INSTELLINGEN_0.pdf

 • Gebruik elektriciteitskasten voor manifestaties van korte duur

tarieven_GEBRUIK_ELEKTRICITEITSKASTEN_VOOR_MANIFESTATIES_VAN_KORTE_DUUR.pdf

  

I) Milieu

 • Tarieven diftar

 Tarieven_diftar_14-19

 • Aankoop compostvat

De compostvaten worden aan de bevolking te koop aangeboden tegen een retributie van

€ 17 per compostvat.

 • Aankoop beluchtingsstok

De beluchtingsstokken voor compostvaten worden aan de bevolking te koop aangeboden tegen een retributie van € 6,00  per beluchtingsstok.

 • Uitleen energiemeter

waarborg GEBRUIK ENERGIEMETER.pdf

 • Aankoop afvalzakken

 kostprijs afvalzakken (Gepubliceerd op 12/09/2018)

 

J) Onderwijs

 • Retributiereglement Onderwijs

           onderwijs - retributie

 • Verhuur schoollokaal

           tarief VERHUUR KLASLOKAAL VOOR BUITENSCHOOLSE LESSEN.pdf

 

K) Openbare Werken

 • Verkoop rattengif - DEZE RUBRIEK WORDT GESCHRAPT UIT HET REGLEMENT VAN ZODRA DE LOPENDE VOORRAAD IS UITVERKOCHT (GR 17/05/2016)

Rattengif wordt aan de bevolking te koop aangeboden tegen een retributie van € 2,40  per pakje. (prijzen jaarlijks te indexeren met toepassing afronding)

 • Retributiereglement recupratie van kosten

Retributiereglement_recuperatie_van_kosten

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

 

 

L) Ruimtelijke Ordening

 • Verstrekken van schriftelijke administratieve inlichtingen inzake onroerende goederen

verstrekken_van_schriftelijke_administratieve_inlichtingen_inzake_onroerende_goederen.pdf

 • Borgtocht voor bescherming openbaar domein bij bouwprojecten

borgtocht voor bescherming openbaar domein bij bouwproject.pdf

 • Borgtocht voor aanplanten groenscherm en bufferzones

borgtocht voor aanplanting groenscherm en bufferzones.pdf

 • Retributie op het behandelen van meldingen en aanvragen in het kader van het omgevingsvergunningsdecreet

beslissing gemeenteraad d.d. 21 februari 2017

 

 M) Sociale Zaken

 • Annah-project : kilometervergoeding te betalen door de gebruiker

tarieven - ANNAH-project.pdf

  

N) Sport

 • Huurprijzenreglement sportinfrastructuur - billijke vergoeding

tarieven HUUR SPORTINFRASTRUCTUUR.pdf

 • Plaatsen reclameborden sporthal Anzegem

tarieven - RECLAMEBORDEN SPORTHALLE TORREBOS.pdf

 • Deelname initiatiereeks in-lineskating

Volgende deelnamegelden worden vastgseteld voor de initiatiereeks in-lineskating:

-   € 1,50 per les

-   € 12,00 voor een tienbeurtenkaart."

Voor eventuele bijkomende lessen wordt hetzelfde tarief aangerekend.

(prijzen jaarlijks te indexeren met toepassing afronding)

 • Deelname seniorensportacademie

tarieven SENIORENSPORTACADEMIE.pd

 • Deelname sportkampen en sportlessenreeksen 2016

Tarieven sportkampen 2016 en sportlessenreeksen 2016

 

O) Verkeer

 • Tarieven parkeren op de openbare weg 

parkeren op de openbare weg

 

P) Burgerzaken