Conformiteitsattest huurwoning

Als je een woning (een zelfstandige woning of een kamer of studentenkamer) verhuurt in het Vlaamse Gewest, moet je ervoor zorgen dat die woning voldoet aan bepaalde woningnormen Woningkwaliteitsnormen | Vlaanderen.be. Als eigenaar-verhuurder kan je een attest (conformiteitsattest) aanvragen waaruit blijkt dat de huurwoning aan de woningnormen voldoet.

Je kan het conformiteitsattest hier aanvragen

Dit conformiteitsattest is géén verhuurvergunning en is niet verplicht bij het verhuren van een woning. Maar met het conformiteitsattest kan je aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is, en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op dit attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners vermeld.

Het attest blijft 10 jaar geldig, tenzij:

  • de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt op basis van een woningonderzoek door een gemeentelijke of gewestelijke woningcontroleur (conformiteitsonderzoek) of op basis van een acuut veiligheids- of gezondheidsrisico
  • er aan de woning ingrijpende renovatiewerken uitgevoerd worden
  • de Vlaamse Wooninspectie voor de woning een proces-verbaal heeft opgesteld
  • er op het attest expliciet een kortere geldigheidstermijn vermeld staat.

  • Voorwaarden

Je kan een conformiteitsattest aanvragen:

  • voor huurwoningen of ter beschikking gestelde woningen als er een hoofdverblijfplaats gevestigd is
  • voor ongeschikt of onbewoonbaar verklaarde woningen die weer in orde gebracht zijn.
  • Procedure

Je kan het attest aanvragen bij de dienst huisvesting van de gemeente. De burgemeester spreekt zich binnen de 60 dagen uit aan de hand van het technisch verslag van een woningcontroleur.

Als de burgemeester geen beslissing neemt binnen de 60 dagen, of de afgifte van het attest weigert, kan je binnen 30 dagen een nieuwe aanvraag doen bij de afdeling Woningkwaliteit van Wonen-Vlaanderen.

Wonen-Vlaanderen mag ook conformiteitsattesten afleveren voor de aanvraag van de huursubsidie of bij de verhuur van een woning aan een sociaal verhuurkantoor.

  • Bedrag

Het afleveren van een conformiteitsattest is gratis.

  • Meer info

Wanneer na het conformiteitsonderzoek blijkt dat de woning teveel strafpunten heeft (wat wil zeggen dat er teveel gebreken zijn in de woning)  kan een procedure tot ongeschikt - en onbewoonbaarheid worden opgestart. Als de woning na deze procedure ongeschikt of onbewoonbaar werd bevonden, zijn er niet alleen gevolgen voor de eigenaars / verhuurders maar ook voor de bewoner(s).