Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van deze website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden. Deze worden hieronder beschreven. Door het louter gebruik maken van de website word je geacht deze algemene gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

1    Doel van de website

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de gemeente Anzegem. Het gemeentebestuur wil je een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang bieden tot deze informatie.
De informatie op deze website en andere websites waarnaar de website jou verwijst, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig heeft, moet je hiertoe steeds de bevoegde diensten binnen de gemeente te raadplegen. De ambtenaren van de gemeente kunnen je wellicht helpen bij het vinden van de bevoegde dienst of persoon binnen het gemeentebestuur. 
Er moet worden benadrukt dat de op of via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als authentieke overname van de officieel aangenomen teksten kunnen worden beschouwd. Enkel de officiële en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde teksten gelden als authentieke teksten. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de gedrukte tekst heeft de officiële en in het Belgisch Staatsblad gedrukte tekst steeds voorrang.

2    Inhoud en beschikbaarheid van de website

Het gemeentebestuur levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de op of via de website verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn, zal de gemeente inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
De gemeente levert ook grote inspanningen om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan de gemeente niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.
Het zijn de betrokken gemeentelijke diensten die je de informatie aanbieden via de website. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld of er vragen over hebt, kan je de betrokken dienst of de gemeentelijke infodienst contacteren via e-mail: communicatie@anzegem.be.
Deze website bevat links naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven waarover de gemeente geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. Het gemeentebestuur kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

3    Aansprakelijkheid

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, ziet af van elke klacht, van welke aard ook, in verband met het gebruik van via de website beschikbaar gesteld materiaal of informatie, ongeacht of zodanige klachten gericht zijn tegen de gemeente Anzegem of tegen om het even welke andere persoon die de website van materiaal, informatie of toepassingen heeft voorzien. Het gemeentebestuur van Anzegem of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade.

Iedere gebruiker die na deze kennisgeving gebruik maakt van de informatie, stemt ermee in alle risicio's in verband met het gebruik van het systeem op zich te nemen en geen klacht in te dienen tegen de gemeente Anzegemof enige andere partij die het systeem van materiaal of informatie voorziet, met inbegrip van het risico dat een computer, sofware of gegevens beschadigd worden door een virus dat werd doorgegeven of geactiveerd via het systeem of de toegang tot het systeem.

Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt automatisch in dat volledig wordt ingestemd met voornoemde afwijzing van aansprakelijkheid.

4    Copyrights

Tenzij anders wordt aangegeven is de informatie die je op of via de website vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos, maar mits bronvermelding en enkel voor persoonlijk gebruik worden aangewend. Wanneer voor het gebruik of voor de reproductie van bepaalde informatie voorafgaande toestemming is vereist, worden de beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld. Het gebruik en de reproductie van multimedia informatie (waaronder zonder daartoe beperkt te zijn: beelden, geluid en software toepassingen) is steeds aan een voorafgaandelijke goedkeuring onderworpen.
Het gemeentebestuur en/of anderen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website. Bepaalde software toepassingen en grafische elementen die op of via de website kunnen worden geraadpleegd worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht worden beschermd waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie wordt beperkt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur wordt onderworpen.

5    Geregistreerde gebruikers

Als bezoeker van de website kan je je registreren. Via de registratie kan je je inschrijven op de nieuwsbrief, eigen informatie voor een vereniging of bedrijf toevoegen, automatisch formulieren laten invullen.

Elke geregistreerde gebruiker moet een geldig en werkend e-mail adres opgeven waarvan hij of zij eigenaar is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alles wat gebeurt binnen de door hem of haar gebruikte gebruikersnaam.

Bij het plaatsen van reacties of informatie op de website worden volgende regels gehanteerd:

  • Geen persoonlijke aantijgingen of incorrect taalgebruik.
  • De geldende wetgeving moet gerespecteerd worden. Het is verboden gegevens te versturen die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privé-leven of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.
  • De gemeente modereert alle reacties of informatie die op de website wordt gepubliceerd en behoudt dus steeds het recht om informatie of reacties aan te passen of te verwijderen.
  • De gemeente behoudt het recht om gebruikers geregistreerde gebruikers te verwijderen indien deze regels niet worden gerespecteerd.

De gemeente is niet verantwoordelijk voor informatie die door geregistreerde gebruikers op de website wordt gepubliceerd.

6    Privacy

Onze volledige privacyverklaring kan je hier lezen.

7    Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt.De gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website–activiteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website–activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.