Privacyverklaring

De bescherming van jouw privacy is erg belangrijk voor ons. 
In deze privacyverklaring verneem je meer over o.a. :

 • de persoonsgegevens - digitaal en op papier - die wij van je verwerken
 • de verwerkingsdoeleinden en rechtsgronden waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken
 • jouw rechten
 • de maatregelen die we nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen 

Identificatie

 • “Anzegem” of “wij” = de gemeentelijke diensten van gemeente Anzegem, gevestigd aan De Vierschaar 1, 8570 Anzegem en OCMW Anzegem, gevestigd in de L. Bauwensstraat 40, 8570 Anzegem. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 • “Gebruiker” of “je”: elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of overheidsinstelling van wie we gegevens verwerken.

 

Terminologie

 • Persoonsgegevens: Dit is een ruim begrip. Het kan begrepen worden als alle informatie over een persoon( zoals jij en ik) die geïdentificeerd is. Het kan ook begrepen worden voor een persoon die direct of indirect kan geïdentificeerd worden. Dit gaat over naam, achternaam, verzekeringen, financiële status, gezondheid, de contacten... 

  Eigenlijk gaat het over alle informatie die gerelateerd kan worden tot één persoon. De verordening heeft bijzondere aandacht voor de gevoelige persoonsgegevens. Gevoelige gegevens zijn gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap bij een vakbond, gegevens over de genetische kenmerken van een persoon, biometrische gegevens zoals een afbeelding of een vingerafdruk, gegevens over gezondheid en gegevens over seksueel gedrag of seksuele oriëntatie.

 • “Verwerken”: een bewerking of een geheel van bewerkingen op persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd, zoals bv. het verzamelen, structureren, bewaren, raadplegen, bijwerken, gebruiken, combineren, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.
 • “Cookie”: Kleine tekstbestanden die een website op je computer opslaat op het moment dat je de website bezoekt.

Het beheer van je persoonsgegevens verloopt overeenkomstig de geldende regelgeving (zoals voorzien in de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Anzegem past dit toe op zowel geïnformatiseerde als manuele gegevensverwerking.

Neem dus deze privacyverklaring grondig door voor je gebruik maakt van onze dienstverlening of gegevens aan ons doorgeeft.

Toekomstige aanpassingen van deze privacyverklaring kunnen we niet uitsluiten. Wij brengen je via deze website hiervan op de hoogte.

 

Jonger dan 16 jaar?

Dan moedigen wij je aan om eerst:

 • deze privacyverklaring samen met je ouders of wettelijke vertegenwoordiger aandachtig te lezen
 • de toestemming van je ouders of wettelijke vertegenwoordiger te vragen voor jouw activiteiten op onze website

Wij vragen aan je ouders of wettelijke vertegenwoordigers om: 

 • betrokken te zijn bij jouw activiteiten op onze website
 • expliciete toestemming te geven bij het bezorgen van persoonsgegevens aan Anzegem

 

De persoonsgegevens die wij verwerken

Wij hebben niet de intentie om bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens te verwerken, tenzij dit wettelijk vereist is en nadat we jouw toestemming hiervoor hebben gekregen.
In het kader van de uitvoering van onze wettelijke bevoegdheden van algemeen belang, verwerken we je persoonsgegevens uitsluitend voor de realisatie van deze doeleinden.
We delen je gegevens dus enkel met instanties waartoe we een wettelijke verplichting hebben en met de expliciete toestemming van de betrokkene.

 

De rechten en de wijze waarop je je rechten als gebruiker kan uitoefenen

Het recht tot inzage van de verzamelde persoonsgegevens

Je bent eigenaar van de persoonsgegevens en een eigenaar van persoonsgegevens heeft recht tot inzage van de eigen persoonsgegevens.

Waarover heb je inzage?

 • Voor welke doelen de persoonsgegevens gebruikt worden.
 • Welke soorten van persoonsgegevens we hebben verzameld.
 • Aan wie de persoonsgegeven worden doorgestuurd (indien dit zo is).
 • Hoelang de gegevens zullen bewaard worden.
 • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op de persoonsgegevens.

Het recht op verbetering van de persoonsgegevens

Je hebt het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten aanpassen. Het kan gaan over een oud adres, een verandering van e-mailadres, aanpassen van achternaam...

 

Het recht op het verwijderen van de persoonsgegevens

Je kan ons vragen de verzamelde persoonsgegevens definitief te verwijderen in onze systemen. 

Wanneer gebruik je dit recht?

 • Bijvoorbeeld: je gaf jouw adres, naam en voornaam door vanwege deelname aan een wedstrijd.
 • Na afloop van deze wedstrijd kan je ons vragen deze gegevens te verwijderen.

Wanneer kan je dit recht niet gebruiken?

 • Indien we wettelijk verplicht zijn deze persoonsgegevens bij te houden.
 • Vanwege een reden van volksgezondheid. Hiervoor worden bv. persoonsgegevens verzameld voor de preventie of voor de sociale diensten zoals OCMW’s.
 • Indien gerechtelijke stappen worden ondernomen. Zolang dit niet afgerond is, worden de persoonsgegevens niet verwijderd.

 

Het recht op beperkte verwerking van de persoonsgegevens

Door dit recht te gebruiken kan je aan ons vragen jouw persoonsgegevens niet te gebruiken in bepaalde situaties. Hierbij worden niet alle persoonsgegevens verwijderd maar gaat het om een beperking in het gebruiken van de persoonsgegevens. De gegevens blijven wel bestaan. De gegevens die jij vermeldt, zullen wij niet gebruiken.

 

Het recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

Jouw eigen persoonsgegevens kan je opvragen zodat je die gegevens kunt doorgeven aan een andere instelling die jouw persoonsgegevens nodig heeft. Vraag zeker na of we de gegevens rechstreeks kunnen overdragen naar de partij van jouw voorkeur. Vergeet jouw toestemming niet te geven als het rechtstreeks kan overgedragen worden!

 

Hoe oefen je bovenstaande rechten uit?

Mail hiervoor naar ivc@anzegem.be of schrijf een brief naar Gemeente Anzegem, De Vierschaar 1, 8570 Anzegem.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek effectief door de juiste persoon wordt ingediend, vragen wij om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen met het verzoek. Maak in deze kopie je pasfoto, geboorteplaats- en datum, geslacht, nationaliteit, kaartnummer, handtekening en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. 

Wij reageren zeker binnen de maand. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd. Wij laten dit je dit dan ook weten.

De uitoefening van de vermelde rechten is kosteloos. Toch behouden wij ons het recht voor om je een redelijke vergoeding aan te rekenen voor eventuele administratieve kosten

 

Naast de hierboven vermelde rechten, heb je ook het recht om:

 • een klacht in te dienen bij de Privacy commissie wegens persoonsgegevensinbreuk. Meer info: https://www.privacycommission.be/nl/het-recht-om-een-klacht-te-dienen-b….
 • een voorziening in rechte in te dienen bij het gerecht tegen de Privacy commissie wegens het niet behandelen van je klacht of het niet in kennis stellen van de voortgang of het resultaat van de ingediende klacht
 • een voorziening in rechte in te dienen bij het gerecht tegen Anzegem (gemeente of OCMW)wegens persoonsgegevensinbreuk

 

De maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen

De maatregelen die wij hanteren:

 • het aanstellen van een functionaris die bevoegd is voor gegevensbescherming
 • alleen personen die je persoonsgegevens nodig hebben om hun functie uit te voeren, krijgen toegang tot je gegevens
 • deze personen zijn onderworpen aan vertrouwelijkheidsverbintenissen
 • het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten
 • het op regelmatige tijdstippen testen, evalueren en bijsturen van de doeltreffendheid van onze veiligheidsmaatregelen
 • het afdwingen van garanties met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, ingeval van onderaanneming die in opdracht van Anzegem persoonsgegevens verwerkt
 • het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectenbeoordeling voorafgaand aan de verwerking van persoonsgegevens waarbij nieuwe technologieën worden gebruikt die een hoog risico inhouden voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n).
 • het melden van een inbreuk en andere belangrijke info aan de toezichthoudende autoriteit en in voorkomend geval aan de betrokkene(n), indien het een inbreuk in verband met persoonsgegevens betreft die een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de betrokkene(n)
 • het desgevraagd samenwerken met de toezichthoudende autoriteiten en het raadplegen van de toezichthoudende autoriteiten bij het vervullen van onze taken
   

De maatregelen die wij van jou vragen

Hoewel wij alle mogelijke inspanningen doen om je persoonsgegevens te beschermen, is een effectieve bescherming enkel mogelijk indien je zelf ook de nodige maatregelen neemt. 

Wij vragen jebijgevolg om:

 • volledige en accurate informatie aan ons te verstrekken.
 • de nodige zorg te dragen over de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens en eventuele gebruikersgegevens (zoals gebruikersnaam en paswoord). Deze zijn immers strikt persoonlijk en niet-overdraagbaar.

 

Het gebruik van cookies

Cookies worden gebruikt om de functionaliteit en de gebruikservaring van een website te optimaliseren.
De cookies worden niet aan derden door gegeven.

 

Overzicht van gebruikte cookies:
Op websites worden verschillende soorten cookies gebruikt:

 • Essentiële cookies
  Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website (beter) te laten functioneren, bijvoorbeeld cookies die de laadtijd van webpagina’s beheren.
 • Functionele cookies
  Functionele cookies verzamelen informatie over de keuzes en voorkeuren van de gebruiker en bieden, bijvoorbeeld de mogelijkheid om taalinstellingen te onthouden.
 • Analytische of performance cookies
  Analytische of performance cookies verzamelen informatie over het gedrag van gebruiker om de prestaties van de website in kwestie te meten en de gebruikservaring te verbeteren.
 • Targeting of advertising cookies
 • Targeting of advertising cookies volgen het surfgedrag van de gebruiker op om klant- of gebruikersprofielen samen te stellen.
  Die profielen worden meestal gebruikt om relevante en gepersonaliseerde advertenties te tonen die overeenkomen met de interesses van de bijhorende gebruikers.
  Bovendien worden ze gebruikt om de doeltreffendheid van advertentiecampagnes te meten en om marktanalyses uit te voeren.

 

Cookies beheren

Je kunt cookies steeds uitschakelen in je browser-instellingen. Hieronder vind je instructies voor:

Hou er rekening mee dat, wanneer je cookies uitschakelt, de website minder goed zou kunnen werken.

Vragen en of opmerkingen

Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, dan kan je steeds contact opnemen via IVC@anzegem.be.