Gezinstoelage

Voor wie?

Een jaarlijkse toelage van 140 euro  voor gezinnen of alleenstaanden  die permanent thuis verblijven en in de gemeente gedomicilieerd zijn op 1 januari 2022 en die voldoen aan inkomstenvoorwaarden.   
 

Welk inkomen wordt in aanmerking genomen?

  1. gezinsinkomen
  2. kadastraal inkomen (KI)

     

1. Gezinsinkomen 

Berekening van het gezinsinkomen:

gezamenlijk belastbaar inkomen per gezinslid
PLUS belastingvermindering op de belastingvrije sommen
MIN de basisbelasting
= totaal belastbaar inkomen waarmee we rekening houden. (zie voorbeeld) 

De inkomens van alle gezinsleden worden bij elkaar geteld.

Voor mensen die in 2021 enkel een leefloon hadden, wordt 2021 in rekening gebracht.

2. kadastraal inkomen

Vrijstelling van het kadastraal inkomen van de eigen woning tot 850 euro (niet geïndexeerd).

Bedrag boven de 850 euro en het Kadastraal Inkomen van bijkomende eigendommen worden tienvoudig meegerekend bij het gezinsinkomen (geïndexeerd).

Hoeveel mag je inkomen maximum bedragen?

overzicht wat mag je inkomen maximum zijn?

Hoe aanvragen?

Ontving u vorig jaar een gezinstoelage?  U wordt automatisch aangeschreven begin juni 2022.  Nieuw?

U  kunt nieuwe aanvragen via dit aanvraagformulier  (pdf) of  aanvraagformulier (word) aangevraagd worden. Bezorg ons ook je aanslagbiljet belastingen aanslagjaar 2021 - inkomsten 2020 van alle gezinsleden en aanslagbiljet onroerende voorheffing 2020 van alle eigendommen (volle eigendom en/of vruchtgebruik).    

!!! Deze toelage kan niet gecumuleerd worden met de zorgtoelage of zorgtoelage+ voor éénzelfde periode. 

Aanvragen toelagen moeten uiterlijk 30 november 2022 ingediend zijn met alle nodige bewijsstukken.

Meer info?

Meer info vind je in deze folder
gezinstoelage@anzegem.be