omgevingsvergunning aanvragen

Hoe een vergunning aanvragen?

digitaal: via het Omgevingsloket.

papier: Hier kan je de formulieren downloaden

Je hebt je vergunning ingediend. En nu?

Anzegem mag zelfstandig omgevingsvergunningen afleveren zonder verplicht advies te vragen aan het Departement Omgeving (stedenbouw Brugge).

Eerst onderzoekt de de omgevingsambtenaar jouw dossier. Is dit volledig dan vragen we adviezen aan en zullen we, indien de procedure dit vereist, een openbaar onderzoek starten. Daarna verleent of weigert het college van burgemeester en schepenen de omgevingsvergunning. Je ontvangt een aangetekende brief over de beslissing.

Als je de vergunning krijgt, moet je onmiddellijk de bijgevoegde bekendmaking aanplakken aan de straatkant van het bouwperceel, zelfs als je niet dadelijk met de uitvoering van de werken begint.

Als je een weigering krijgt, kan  je beroep aantekenen. Je stuurt hiervoor gelijktijdig een aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen en naar de deputatie van de provincie West-Vlaanderen.  De precieze modaliteiten van het beroep staan volledig vermeld op ieder beslissingsformulier.

Ontvang je niet tijdig (binnen 75 of 105 dagen) een beslissing, dan is dit een stilzwijgende weigering. Je wordt hiervan ook schriftelijk op de hoogte gebracht. Ook in dit geval kan je beroep aantekenen.

Meer info?