Levering en plaatsing van een individuele waterzuiveringsinstallatie (iba)

Woningen die volgens het gemeentelijk zoneringsplan gelegen zijn in een rode zone, moeten zelf instaan voor het zuiveren van hun afvalwater. Zo zal bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning deze verplichting opgenomen worden indien de woning in een rode zone gelegen is en de stedenbouwkundige aanvraag ook het vernieuwen van de riolering omvat.

De levering, plaatsing en onderhoud van de iba's worden uitgevoerd door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening. De levering en het onderhoud vallen ten laste van de gemeente. De plaatsing gebeurt dus verplicht door de VMW, de plaatsingskosten zijn ten laste van de aanvrager.

De aanvraag voor de kosteloze levering  kan worden ingediend door de eigenaar of rechtspersoon van een woning, gelegen in een rode zone volgens gemeentelijk zoneringsplan.      

De aanvraag moet schriftelijk  aan het college van burgemeester en schepenen gericht worden en moet volgende  gegevens bevatten :

  • 1. het adres van de woning waarvoor een aanvraag is ingediend
  • 2. het adres van de aanvrager
  • 3. uittreksel van kadastraal plan
  • 4. grondplan waarop de iba is aangeduid
  • 5. in geval het een bestaande woning betreft: een gedetailleerd plan waaruit blijkt dat regenwater en afvalwater op het perceel gescheiden zijn
  • 6. een schriftelijke bevestiging dat de aanvrager de energiekosten van de iba op zich neemt, de nodige grond zal ter beschikking stellen en zal toelaten dat er regelmatig controle zal uitgevoerd worden door een bevoegd persoon om na te gaan of de iba naar behoren in werking gehouden wordt.

 

Op basis van deze gegevens kan het college van burgemeester en schepenen beslissen de kosteloze levering principieel toe te staan.