Verkavelingsvergunning

Niemand mag zonder vergunning een stuk grond verdelen in twee of meer kavels om te verkopen voor woningbouw. Als men grond wil splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond dan moet een verkavelingsvergunning aangevraagd worden.

Deze kavels kunnen dan pas als bouwgrond te koop gesteld worden nadat de verkavelingsakte opgemaakt is én na afgifte van een attest van het college van burgemeester en schepenen.

Hier kan je het aanvraagformulier voor een verkavelingsvergunning downloaden.

Wijziging verkavelingsvergunning

De eigenaar van een kavel kan voor zijn eigendom een wijziging aanvragen van de bestaande verkavelingsvergunning en de daarin opgenomen voorschriften. Zo'n aanvraag heeft alleen maar betrekking op jouw eigendom.

Voor deze aanvraag in te dienen, moet de eigenaar een afschrift van de aanvraag per beveiligde zending versturen naar alle eigenaars van een kavel die de aanvraag niet medeondertekend hebben. De bewijzen van deze beveiligde zendingen worden op straffe van onontvankelijkheid bij het aanvraagdossier gevoegd.

De wijziging van de verkavelingsvergunning moet worden geweigerd als de eigenaars van meer dan de helft van de kavels een ontvankelijk, gegrond en op ruimtelijke motieven gebaseerd schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit bezwaar moet worden ingediend binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat vanaf de datum van overmaken van de beveiligde zending.

Meer info?