Waterlopen

De verschillende categorieën waterlopen

1. geklasseerde waterlopenbevaarbare waterlopen (worden beheerd door de Vlaamse Overheid met als voornaamste beheerder de Administratie Waterwegen en Zeekanaal nv )onbevaarbare waterlopen (zijn opgetekend in nieuwe atlassen en conform de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen gerangschikt in drie categorieën.

  • De eerste categorie: Het onderhoud is ten laste van de Vlaamse overheid.
  • De tweede categorie: De provincie is verantwoordelijk  voor het onderhoud van deze categorie van waterlopen.
  • De derde categorie: De derde categorie wordt onderhouden door de gemeente.      

Loopt er langs je eigendom een waterloop, maar ben je niet op de hoogte van de categorie, dan kun je die opzoeken in de atlassen. Deze atlassen liggen ter inzage bij dienst Openbare Werken of kan je hier opzoeken.

2. niet-geklasseerde waterlopen

  • waterlopen van de oude atlas (welke niet opgenomen zijn in de nieuwe atlas).  

    Het onderhoud van deze waterlopen valt ten laste van de eigenaar of de gebruiker van de aanpalende gronden
  • grachten (opgedeeld in twee typen):

- Private grachten bevinden zich tussen private eigendommen. Ze moeten onderhouden worden door de aanpalende eigenaars. Bij geschillen is de Vrederechter bevoegd. 

- Baangrachten horen bij de openbare weg. Zij zorgen voor de afwatering van het hemelwater en van het gezuiverde afvalwater indien er geen riolering aanwezig is.

Deze grachten worden onderhouden door de beheerder van de weg, dus de Vlaamse overheid, de provincie of de stad. 

    

Machtiging (vergunning)

Voor alle werken die je zelf aan waterlopen wil uitvoeren, moet je een specifieke vergunning aanvragen bij de dienst wegen en waterlopen.

  • Bij niet-geklasseerde waterlopen en waterlopen van 2de en 3de categorie is steeds een vergunning vereist van de deputatie (provincie).
  • Bij onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie moet je aankloppen bij de Vlaamse Gemeenschap - AMINAL - afdeling Water.