Openbaarheid van bestuur

Omschrijving

Het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur van 26 maart 2004 verleent elke burger het recht om een bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen. Het begrip ‘bestuursdocument’ wordt ruim opgevat en betekent dat in principe alle informatie waarover de overheid beschikt en gematerialiseerd is op een drager (papier, elektronisch), kan opgevraagd worden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘actieve’ en ‘passieve’ openbaarheid.

Actieve openbaarheid
Anzegem neemt zelf initiatieven om de burger te informeren (via brochures, infobladen, website, …).
Zo kan je hier verschillende bestuursdocumenten raadplegen.

Passieve openbaarheid
De burger kan zelf aan de gemeente verzoeken bestuursdocumenten openbaar te maken en dit door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen.

Hoe?

Je richt je aanvraag aan 'Personeel en Organisatie'.
Je aanvraag vermeldt volgende zaken:

  • kopie identiteitsbewijs (zie ook onze privacyverklaring)
  • de specifieke bestuursdocumenten waarover de aanvraag gaat of minstens de aangelegenheid waarover het gaat
  • welke vorm van openbaarheid je wenst (inzage, uitleg, afschrift)
  • de reden van je aanvraag
  • indien het gaat om gevoelige informatie, zoals privacy-gegevens en commerciële of industriële informatie, voeg je het bewijs toe dat de persoon van wie de informatie afkomstig is, heeft ingestemd met de openbaarmaking ervan.

Als jouw aanvraag aanvaard wordt, krijg je bericht over de plaats en datum waarop je de gevraagde documenten kan inzien of wordt het afschrift bezorgd. Indien je graag nog wat meer uitleg zou hebben, dan kan je een afspraak maken met de ambtenaar die het document behandelt.
Bestaat er een gegronde reden om je de inzage van een document te weigeren, dan ontvang je hiervan eveneens bericht. Het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur bevat immers een aantal uitzonderingen die de overheid mag inroepen om een document niet openbaar te maken. Het gaat onder meer om geheimhoudingsplichten, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economisch belang, de openbare orde.

 

Klacht?

Wil je een klacht indienen tegen een besluit dat door het gemeentebestuur werd genomen? Dan kan dit via het Agentschap Binnenlands Bestuur.