Openbaarheid van bestuur

Omschrijving

Het Bestuursdecreet van 7 december 2018 verleent elke burger het recht om een bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen. Het begrip ‘bestuursdocument’ wordt ruim opgevat en betekent dat in principe alle informatie, ongeacht de drager ervan, die in het bezit is van de gemeente, kan opgevraagd worden.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen ‘actieve’ en ‘passieve’ openbaarheid.

Actieve openbaarheid

Anzegem neemt zelf initiatieven om de burger te informeren (via brochures, infobladen, website, …).

Zo kan je verschillende bestuursdocumenten raadplegen op deze website, o.a.:

  • agenda en beslissingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen
  • het budget en de meerjarenplanning
  • de jaarrekening
  • reglementen en verordeningen
  • omgevingsvergunningen

Je kan hier verschillende bestuursdocumenten raadplegen.

Passieve openbaarheid

Soms volstaat de informatie op de website niet. Als burger, organisatie of andere overheid mag je in dat geval een schriftelijke aanvraag doen. Jouw vraag moet duidelijk melden welke documenten je wenst en wat je er mee wenst te doen: inkijken, uitleg krijgen of een kopie meekrijgen. Dit wordt de passieve openbaarheid van bestuur genoemd omdat het initiatief hier bij de burger ligt. Dit geldt enkel voor documenten die reeds bestaan, en die afgewerkt zijn.

Hoe?

Je richt je aanvraag aan 'Personeel en Organisatie' (contactgegevens onderaan de pagina).

Je aanvraag vermeldt volgende zaken:

  • kopie identiteitsbewijs (zie ook onze privacyverklaring)
  • de specifieke bestuursdocumenten waarover de aanvraag gaat of minstens de aangelegenheid waarover het gaat
  • welke vorm van openbaarheid je wenst (inzage, uitleg, afschrift)
  • de reden van je aanvraag
  • indien het gaat om gevoelige informatie, zoals privacy-gegevens en commerciële of industriële informatie, voeg je het bewijs toe dat de persoon van wie de informatie afkomstig is, heeft ingestemd met de openbaarmaking ervan.

Als jouw aanvraag aanvaard wordt, krijg je bericht over de plaats en datum waarop je de gevraagde documenten kan inzien of wordt het afschrift bezorgd. Indien je graag nog wat meer uitleg zou hebben, dan kan je een afspraak maken met de ambtenaar die het document behandelt.

Bestaat er een gegronde reden om je de inzage van een document te weigeren, dan ontvang je hiervan eveneens bericht. Het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur bevat immers een aantal uitzonderingen die de overheid mag inroepen om een document niet openbaar te maken. Het gaat onder meer om geheimhoudingsplichten, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het economisch belang, de openbare orde.

Beroep

Indien je niet akkoord gaat met de genomen beslissing over jouw aanvraag tot openbaarheid, dan kan je binnen de termijn van 30 kalenderdagen na het versturen van de beslissing, of na het verstrijken van de termijn waarbinnen een beslissing moest worden genomen, beroep instellen bij de Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur.

Voor meer informatie over de toepassing van het decreet betreffende de openbaarheid van bestuur kan je eveneens terecht op de website www.vlaanderen.be/openbaarheid.

 

Klacht?

Wil je een klacht indienen tegen een besluit dat door het gemeentebestuur werd genomen? Dan kan dit via het Agentschap Binnenlands Bestuur.