Schadegeval bodem

Definitie schadegeval

Het Bodemdecreet definieert "schadegeval" als "onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging"

Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld het ontdekken van een oude stookolieverontreiniging of stortplaats NIET als schadegeval geldt.

Een overvulling van een tank of een defecte stookolietank (of leidingen) is dat wel.

 

Vereenvoudigde procedure

De behandeling van bodemverontreiniging als schadegeval (vereenvoudigde procedure) kan pas als is voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • Het schadegeval werd binnen de termijn van veertien dagen gemeld  bij de bevoegde overheid (meestal de gemeente).
  • De effectieve behandeling kan worden uitgevoerd binnen 180 dagen vanaf de melding of vanaf de vaststelling door de bevoegde overheid.

Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan wordt de gewone procedure uitgevoerd waarbij de saneringsplichtige een beschrijvend bodemonderzoek laat uitvoeren, neem hiervoor contact met OVAM.

Voorwaarden

De bevoegde overheid is de OVAM als het schadegeval gebeurt op:

1° een grond in eigendom of beheer van een gemeente, autonoom gemeentebedrijf of intergemeentelijk samenwerkingsverband;

2° een grond waarop een inrichting gevestigd is die krachtens het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning ingedeeld wordt in klasse 1;

3° een grond waarop een beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering wordt uitgevoerd.

In alle andere gevallen is de bevoegde overheid de gemeente waar het schadegeval gebeurt.