Meerjarenplan 2020-2025

Een meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige bestuursperiode (2020-2025). Het plan bestaat uit een strategische en financiële nota en een toelichting.
Het is het actieplan om Anzegem te besturen. Nieuw voor deze beleidsperiode is dat het om een geïntegreerd meerjarenplan gaat, zowel voor gemeente en OCMW Anzegem. 

Het meerjarenplan wordt opgemaakt in het eerste jaar van een nieuwe bestuursperiode en gaat van start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen. Het loopt tot het einde van het jaar volgend na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. 

Een meerjarenplan heeft een dynamisch karakter. Nieuwe en/of andere prioriteiten of uitdagingen kunnen zich altijd opdringen waardoor het plan moet geactualiseerd en bijgestuurd worden. 

A) Omgevingsanalyse

Een eerste stap in de voorbereiding van een meerjarenplan is een grondige omgevingsanalyse:  vanuit iedere dienst (gemeente als OCMW) werd gekeken hoe de gemeente ervoor staat, wat er kenmerkend is voor Anzegem, wat de interne sterktes en zwaktes van het bestuur zijn en welke opportuniteiten en bedreigingen in de omgeving kunnen gedetecteerd worden. De omgevingsanalyse kan je hier terugvinden.

Op basis van al deze gegevens stelden de medewerkers een beleidsinsteek op.  Deze insteek kan je hier raadplegen.

B) Inspraak - participatie

We betrokken onze inwoners ook bij de opmaak van ons meerjarenplan.
Begin 2019 hielden we een enquête waarop zo'n 500 inwoners reageerden. De resultaten kan je hier nalezen.

Daarnaast organiseerden we drie inspraakmomenten. 

 • Grote Brainstorm: algemeen inspraakmoment met verschillende thematafels op 30 april 2019.
 • Klimaatberaad op 8 mei 2019
 • Inspraakmoment rond toekomst van het Sint-Arnolduspark op 16 mei 2019

C) Meerjarenplan

Het geïntegreerde meerjarenplan 'Anzegem morgen' en de bijhorende documentatie voor gemeente als OCMW werd vastgesteld door zowel de gemeente- als OCMW-raad en goedgekeurd door de gemeenteraad, allen van 16 december 2019.

Het meerjarenplan en de bijhorende documentatie kunnen hier geraadpleegd worden: 

De notule van de vaststelling van het gedeelte voor het OCMW door de OCMW-raad kan u hier raadplegen. (OCMW-raad van 16 december 2019 - publicatie website 24 december 2019)

De notule van de vaststelling van het gedeelte voor de gemeente door de gemeenteraad kan u hier raadplegen. (Gemeenteraad van 16 december 2019 - publicatie website 24 december 2019)

De notule van de goedkeuring van het deel voor het OCMW door de gemeenteraad kan u hier raadplegen. Hierdoor werd het gehele meerjarenplan 'Anzegem morgen' en documentatie vastgesteld. (Gemeenteraad van 16 december 2019 - publicatie website 24 december 2019)

 

D) Meerjarenplanaanpassingen

Minstens eenmaal per jaar dient er een aanpassing van het geïntegreerd meerjarenplan gemeente en OCMW voorgelegd te worden aan de gemeente- en OCMW-raad. Dit om de kredieten voor het volgend boekjaar vast stellen en om eventueel de kredieten van het huidig boekjaar aan te passen. 

De aanpassing van het meerjarenplan bestaat uit 3 onderdelen en de bijhorende documentatie:

 • Strategische nota: wijzigingen aan de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid. Het omvat de doelstellingen, actieplannen en acties en de bijhorende ramingen;
 • Financiële nota: financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota en verduidelijkt hoe het financieel evenwicht wordt gehandhaafd. Dit deel bestaat uit de wettelijk opgelegde M-schema's;
 • Toelichting: alle informatie over de verrichtingen in het meerjarenplan die relevant is en bestaat uit de T-schema's , een beschrijving van de kengetallen incl grondslagen en assumpties en de financiële risico's;
 • Documentatie: opgenomen in een aparte bundel. 

Meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' -  aanpassing 1

De eerste aanpassing van het geïntegreerde meerjarenplan 'Anzegem morgen' en de bijhorende documentatie werd voorgelegd aan de gemeente- en OCMW-raad van 16 december 2020.

De aanpassing van het meerjarenplan en de bijhorende documentatie kunnen hier geraadpleegd worden: 

De notule van de vaststelling van het gedeelte voor het OCMW door de OCMW-raad kan u hier raadplegen. (OCMW-raad van 16 december 2020 - publicatie website 23 december 2020)

De notule van de vaststelling van het gedeelte voor de gemeente door de gemeenteraad kan u hier raadplegen. (Gemeenteraad van 16 december 2020 - publicatie website 23 december 2020)

De notule van de goedkeuring van het deel voor het OCMW door de gemeenteraad kan u hier raadplegen. Hierdoor werd de gehele eerste aanpassing van het meerjarenplan 'Anzegem morgen' en documentatie vastgesteld. (Gemeenteraad van 16 december 2020 - publicatie website 23 december 2020)

Meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' -  aanpassing 2

De tweede aanpassing van het geïntegreerde meerjarenplan 'Anzegem morgen' en de bijhorende documentatie werd voorgelegd aan de gemeente- en OCMW-raad van 14 december 2021.

De aanpassing van het meerjarenplan en de bijhorende documentatie kunnen hier geraadpleegd worden: 

De notule van de vaststelling van het gedeelte voor het OCMW door de OCMW-raad kan u hier raadplegen. (OCMW-raad van 14 december 2021 - publicatie website 23 december 2021)

De notule van de vaststelling van het gedeelte voor de gemeente door de gemeenteraad kan u hier raadplegen. (Gemeenteraad van 14 december 2021 - publicatie website 23 december 2021)

De notule van de goedkeuring van het deel voor het OCMW door de gemeenteraad kan u hier raadplegen. Hierdoor werd de gehele tweede aanpassing van het meerjarenplan 'Anzegem morgen' en documentatie vastgesteld. (Gemeenteraad van 14 december 2021 - publicatie website 23 december 2021)

Meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' -  aanpassing 3

De derde aanpassing van het geïntegreerde meerjarenplan 'Anzegem morgen' en de bijhorende documentatie werd voorgelegd aan de gemeente- en OCMW-raad van 13 december 2022.

De aanpassing van het meerjarenplan en de bijhorende documentatie kunnen hier geraadpleegd worden: 

De notule van de vaststelling van het gedeelte voor het OCMW door de OCMW-raad kan u hier raadplegen. (OCMW-raad van 13 december 2022 - publicatie website 22 december 2022)

De notule van de vaststelling van het gedeelte voor de gemeente door de gemeenteraad kan u hier raadplegen. (Gemeenteraad van 13 december 2022 - publicatie website 22 december 2022)

De notule van de goedkeuring van het deel voor het OCMW door de gemeenteraad kan u hier raadplegen. Hierdoor werd de gehele derde aanpassing van het meerjarenplan 'Anzegem morgen' en documentatie vastgesteld. (Gemeenteraad van 13 december 2022 - publicatie website 22 december 2022)

Meerjarenplan 2020-2025 'Anzegem morgen' -  aanpassing 4

De vierde aanpassing van het geïntegreerde meerjarenplan 'Anzegem morgen' en de bijhorende documentatie werd voorgelegd aan de gemeente- en OCMW-raad van 12 december 2023.

De aanpassing van het meerjarenplan en de bijhorende documentatie kunnen hier geraadpleegd worden: 

De notule van de vaststelling van het gedeelte voor het OCMW door de OCMW-raad kan u hier raadplegen. (OCMW-raad van 12 december 2023 - publicatie website 18 december 2023)

De notule van de vaststelling van het gedeelte voor de gemeente door de gemeenteraad kan u hier raadplegen. (Gemeenteraad van 12 december 2023 - publicatie website 19 december 2023)

De notule van de goedkeuring van het deel voor het OCMW door de gemeenteraad kan u hier raadplegen. Hierdoor werd de gehele vierde aanpassing van het meerjarenplan 'Anzegem morgen' en documentatie vastgesteld. (Gemeenteraad van 12 december 2023 - publicatie website 19 december 2023)

E) Jaarrekening

Jaarlijks wordt een geïntegreerde rekening voor gemeente en OCMW opgemaakt die moet worden vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het jaar waarop de rekening betrekking heeft. 

De jaarrekening bestaat uit de beleidsevaluatie, de financiële nota en een toelichting. De documentatie werd opgenomen in een aparte bundel.

 • De beleidsevaluatie: geeft het beleid weer dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt.
 • De financiële nota:  geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer.
 • De toelichting van de jaarrekening: bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van jaarrekening die relevant is.  Ze bevat minstens informatie over de schulden en de financiële risico's.

Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020  en de bijhorende documentatie werd voorgelegd aan de gemeente- en OCMW-raad van 8 juni 2021. Beide documenten kunnen hier geraadpleegd worden: 

De notule van de vaststelling van het gedeelte voor het OCMW door de OCMW-raad kan u hier raadplegen. (OCMW-raad van 8 juni 2021 - publicatie website 17 juni 2021)

De notule van de vaststelling van het gedeelte voor de gemeente door de gemeenteraad kan u hier raadplegen. (Gemeenteraad van 8 juni 2021 - publicatie website 17 juni 2021)

De notule van de goedkeuring van het deel van het OCMW door de gemeenteraad kan u hier raadplegen. Hierdoor werd de gehele jaarrekening 2020 vastgesteld. (Gemeenteraad van 8 juni 2021 - publicatie website 17 juni 2021)

Jaarrekening 2021

De jaarrekening 2021 en de bijhorende documentatie werd voorgelegd aan de gemeente- en OCMW-raad van 14 juni 2022. Beide documenten kunnen hier geraadpleegd worden: 

De beslissing  van de vaststelling van het gedeelte voor het OCMW door de OCMW-raad kan geraadpleegd worden in deze toepassing   Vanaf 1 juli 2021 worden alle meldingsplichtige documenten hier verzameld. 

De beslissing  van de vaststelling van het gedeelte voor de gemeente door de gemeenteraad kan geraadpleegd worden in deze toepassing .  

De beslissing van de goedkeuring van het deel van het OCMW door de gemeenteraad kan kan geraadpleegd worden in de deze toepassing .

Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 en de bijhorende documentatie werd voorgelegd aan de gemeente- en OCMW-raad van 13 juni 2023. Beide documenten kunnen hier geraadpleegd worden: 

De beslissingen en bijhorende notulen genomen door de gemeente- en  OCMW-raad kunnen geraadpleegd worden deze toepassing   Vanaf 1 juli 2021 worden alle meldingsplichtige documenten hier verzameld.:

 • De notule van de vaststelling van het gedeelte voor het OCMW door de OCMW-raad kan u hier raadplegen. (OCMW-raad van 13 juni 2023 - publicatie website 22 juni 2023)
 • De notule van de vaststelling van het gedeelte voor de gemeente door de gemeenteraad kan u hier raadplegen. (Gemeenteraad van 13 juni 2023 - publicatie website 22 juni 2023)
 • De notule van de goedkeuring van het deel voor het OCMW door de gemeenteraad kan u hier raadplegen. Hierdoor werd de gezamenlijke jaarrekening 2022  en documentatie vastgesteld. (Gemeenteraad van 13 juni 2023 - publicatie website 22 juni 2023)

 

Jaarrekening 2023

De jaarrekening 2023 en de bijhorende documentatie werd voorgelegd aan de gemeente- en OCMW-raad van 14 mei 2024. Beide documenten kunnen hier geraadpleegd worden: 

De beslissingen en bijhorende notulen genomen door de gemeente- en  OCMW-raad kunnen geraadpleegd worden deze toepassing   Vanaf 1 juli 2021 worden alle meldingsplichtige documenten hier verzameld.:

 • De notule van de vaststelling van het gedeelte voor het OCMW door de OCMW-raad kan u hier raadplegen. (OCMW-raad van 14 mei 2024 - publicatie website 22 mei  2024)
 • De notule van de vaststelling van het gedeelte voor de gemeente door de gemeenteraad kan u hier raadplegen. (Gemeenteraad van 14 mei 2024 - publicatie website 22 mei  2024)
 • De notule van de goedkeuring van het deel voor het OCMW door de gemeenteraad kan u hier raadplegen. Hierdoor werd de gezamenlijke jaarrekening 2022  en documentatie vastgesteld. (Gemeenteraad van 14 mei 2024 - publicatie website 22 mei  2024)

 

Vanaf 1 juli 2021 worden alle meldingsplichtige documenten in de toepassing hieronder verzameld (klik op kalender om het juiste bestuurorgaan te selecteren).

Indien u de toepassing niet goed kunt laden, kunt u rechtstreeks naar de toepassing gaan.