Milieuvergunning

BELANGRIJK

Vanaf 1 januari 2018 kunnen enkel nog omgevingsvergunningsdossiers worden ingediend, Vlarem-dossiers worden niet meer behandeld.
Meer info: www.omgevingsloket.be 

 

Wanneer is er een milieuvergunning vereist?

Het Vlaams reglement op de Milieuvergunningen (VLAREM) legt bedrijven een vergunningsplicht (1ste of 2de klasse) of meldingsplicht op (3de klasse) voor de activiteiten die hinder kunnen veroorzaken aan de omwonenden, de directe omgeving en het leefmilieu.  De milieuvergunning omvat ook de vroegere lozingsvergunning en vergunning voor grondwaterwinning.

De hinderlijke inrichtingen zijn naargelang de graad van belasting die ze veroorzaken op de mens en het leefmilieu ingedeeld in 3 klassen. De klassen duiden op de graad van mogelijke hinder voor mens en milieu waarbij klasse 1 de hoogste graad van hinder aangeeft. Deze rangschikking gebeurt op basis van de zogenaamde indelingslijst uit bijlage 1 van titel I van het Vlarem (de zogenaamde indelingsrubrieken).
De klasse waarin de inrichting ingedeeld wordt, bepaalt ook het verdere verloop en de tijdsduur van de vergunningsprocedure.

Verlenging van de vergunning

Verlengen van de milieuvergunning dient te gebeuren tussen de 18 de en de 12de maand voor het verstrijken van de lopende vergunning. Bij grote investeringen kan dit ook vroeger.
Verlenging gebeurt door het indienen van een nieuwe volledige milieuvergunningsaanvraag bij de bevoegde overheid.

Overname van het bedrijf of stopzetting van 1 of meerdere activiteiten
Een milieuvergunning (klasse 1, 2 of 3) staat op naam, maar kan worden overgedragen op een nieuwe exploitant (voor zover het om dezelfde activiteiten gaat), dit gebeurt via een specifieke meldingsprocedure bij de vergunningverlende overheid. Ook bij een stopzetting moet er melding gedaan worden aan de vergunningverlende overheid. 

Verandering milieuvergunningsplichtige inrichting
Voor veranderingen aan reeds bestaande inrichtingen (dit wil zeggen uitbreidingen, toevoegingen of wijzigingen) bestaan meerdere mogelijkheden. Meestal dient opnieuw een volledige  milieuvergunningsaanvraag worden ingediend In een aantal gevallen is een vereenvoudigde procedure mogelijk voor klasse 1- of klasse 2-inrichtingen. Aanvragen worden steeds ingediend bij de bevoegde overheid voor de klasse van de volledige inrichting.

Koppeling van de milieuvergunning aan de stedenbouwkundige vergunning
Wanneer een milieuvergunning wordt afgeleverd voor een inrichting waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, is de milieuvergunning automatisch geschorst zolang de stedebouwkundige vergunning niet is verleend.  Dit is ook in de omgekeerde richting van toepassing.

Meer info 

Alles over de Vlarem-wetgeving vind je op: http://www.lne.be/themas/vergunningen

(de wetgeving en de na te leven voorwaarden (Titel II van Vlarem), vind je onder "regelgeving")

Een volledig en handig overzicht van alle milieuwetgeving kan geraadpleegd worden op: https://navigator.emis.vito.be

De milieuvergunningenwegwijzer kan voor sommige (kleinere) bedrijven een handig instrument zijn.
Het milieuvergunningenloket kan gebruikt worden voor het voorbereiden van een milieuvergunningsaanvraag, zie: https://www.milieuinfo.be/emil/index.html

 

Dienstverlening Agentschap Ondernemen

Het Agentschap Ondernemen biedt bedrijven kostenloze dienstverlening aan bij het aanvragen van een milieuvergunning.

Contactpersoon:
Vicky Wildemeersch
Tel. 050 32 50 22
Tel. 050 32 50 24
Fax 050 32 50 01
vicky.wildemeersch@agentschapondernemen.be