Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning

Deze vergunning is van toepassing op projecten die stedenbouwkundige handelingen (zoals het bouwen, verbouwen en afbreken van contructies en verhardingen, ontbossen, vellen van bomen buiten bossen, reliëfwijzigingen, functiewijzigingen, verkavelingen, ...) en/of zogenaamde "ingedeelde inrichtingen en activiteiten" (zie Vlarem-indelingslijst, meestal bedrijfsgebonden activiteiten) omvatten.
De milieuvergunning van bepaalde duur zal een omgevingsvergunning van onbepaalde duur worden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van de vergunning. Inspraak van de bevolking en bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

Procedure

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Vervolgens wordt een adviesronde en in bepaalde gevallen een openbaar onderzoek georganiseerd.
De behandeling gebeurt volledig digitaal, het indienen van de aanvraag gebeurt ook bij voorkeur digitaal (en dat zal in de meeste gevallen ook verplicht zijn). 

Bevoegde overheid

 Er zijn drie bevoegde niveaus: de Vlaamse Regering, de deputatie en het college van burgemeester en schepenen. Wie bevoegd is voor een vergunningsaanvraag, is hoofdzakelijk afhankelijk van het voorwerp van het project. 

  • De Vlaamse Regering is bevoegd voor aanvragen die omwille van hun strategisch belang op een lijst met Vlaamse projecten worden vermeld en voor projecten die zich in meerdere provincies bevinden. 
  • De deputatie is bevoegd voor projecten die omwille van hun bovenlokale belang of belangrijke impact op de omgeving op de lijst met provinciale projecten worden vermeld, voor projecten die zich in meerdere gemeenten bevinden en voor projecten gekoppeld aan een ingedeelde inrichting of activiteit die in de eerste klasse is ingedeeld volgens de VLAREM-indelingslijst.
  • Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle andere projecten. 

 

Bekendmakingen

Lopende openbare onderzoeken en beslissingen ter inzage kunnen geraadpleegd worden op:

https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek  

Een overzicht van lopende bekendmakingen is ook te zien via: https://www.anzegem.be/bekendmakingen_omgevingsvergunning

 

Kosten

Een retributie voor het behandelen van omgevingsvergunningsdossiers op grondgebied van de gemeente Anzegem is van toepassing (deze is aanzienlijk hoger bij het indienen van een papieren dossier), deze dient  betaald na de procedure (via factuur).

 Retributiereglement Omgevingsvergunningsdossiers gemeente Anzegem

 

Een dossiertaks is in sommige gevallen verschuldigd voor het indienen van de aanvraag (bewijs van betaling toe te voegen bij de aanvraag), nl. voor procedures bij de Vlaamse overheid en bij de provincie. Meer info: 
https://www.omgevingsloket.be/web/omgevingsloket/-/newprocedure-en-dossi...
https://www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/Leefomgeving/vergunningen/Omgev...

 

Voor het brandvoorkomingsadvies zal (in voorkomend geval) een retributie dienen betaald te worden aan de hulpverleningszone Fluvia. Meer info: http://www.hvzfluvia.be/opdrachten

 

 

Wetgeving of reglement

Formulier

Verantwoordelijke dienst

De Vierschaar 1
8570
Anzegem
056 69 44 47
Nu gesloten
Alles weergeven