Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de vroegere stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning en ondertussen zijn ook de vroegere natuurvergunning en socio-economische vergunning hierin opgenomen.

Deze vergunning is van toepassing op projecten die stedenbouwkundige handelingen (zoals het bouwen, verbouwen en afbreken van constructies en verhardingen, ontbossen, vellen van bomen buiten bossen, reliëfwijzigingen, functiewijzigingen, verkavelingen, ...) en/of zogenaamde "ingedeelde inrichtingen en activiteiten" (zie Vlarem-indelingslijst, meestal bedrijfsgebonden activiteiten) omvatten, evenals kleinhandelsactiviteiten en vegetatiewijzigingen.

 

Procedure

Je vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Vervolgens wordt een adviesronde en in bepaalde gevallen een openbaar onderzoek georganiseerd.

De behandeling gebeurt volledig digitaal, het indienen van de aanvraag gebeurt ook bij voorkeur digitaal (en dat zal in de meeste gevallen ook verplicht zijn). 

 

Bevoegde overheid

 Er zijn drie bevoegde niveaus: de Vlaamse Regering, de deputatie en het college van burgemeester en schepenen. Wie bevoegd is voor een vergunningsaanvraag, is hoofdzakelijk afhankelijk van het voorwerp van het project. 

  • De Vlaamse Regering is bevoegd voor aanvragen die omwille van hun strategisch belang op een lijst met Vlaamse projecten worden vermeld en voor projecten die zich in meerdere provincies bevinden. 
  • De deputatie is bevoegd voor projecten die omwille van hun bovenlokale belang of belangrijke impact op de omgeving op de lijst met provinciale projecten worden vermeld, voor projecten die zich in meerdere gemeenten bevinden en voor projecten gekoppeld aan een ingedeelde inrichting of activiteit die in de eerste klasse is ingedeeld volgens de VLAREM-indelingslijst.
  • Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor alle andere projecten. 

 

Bekendmakingen

Lopende openbare onderzoeken en beslissingen ter inzage kunnen geraadpleegd worden op:

https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek  Een overzicht van lopende bekendmakingen is ook te zien via deze link.

 

Kosten

Een retributie voor het behandelen van omgevingsvergunningsdossiers op grondgebied van de gemeente Anzegem is van toepassing (deze is aanzienlijk hoger bij het indienen van een papieren dossier), deze dient  betaald na de procedure (via factuur).

 Retributiereglement Omgevingsvergunningsdossiers gemeente Anzegem

 

Een dossiertaks is in sommige gevallen verschuldigd voor het indienen van de aanvraag (bewijs van betaling toe te voegen bij de aanvraag), nl. voor procedures bij de Vlaamse overheid en bij de provincie. Meer info: 

https://www.omgevingsloket.be/dossiertaks-omgevingsvergunningsaanvragen

https://www.west-vlaanderen.be/vergunningen/omgevingsvergunningen-eerste-aanleg

 

Voor het brandvoorkomingsadvies zal (in voorkomend geval) een retributie dienen betaald te worden aan de hulpverleningszone Fluvia. Meer info: https://www.hvzfluvia.be/tarieven