Subsidie knotten van knotbomen

Het gemeentebestuur van Anzegem verleent een subsidie voor het onderhoud van knotbomen. Deze knotbomen zijn zowel ecologisch als landschappelijk erg waardevol.

Voorwaarden

De toelage heeft betrekking op knotbomen  in de gemeente Anzegem in volgende gebieden van het gewestplan Kortrijk:

  • in agrarische gebieden en in woongebied met landelijk karakter (volgens het gewestplan) ter afbakening van percelen met agrarische activiteit.
  • in groene gebieden (natuur-, bos-, parkgebied volgens het gewestplan) ter ondersteuning van ecologische waarden.

Als knotbomen worden aanvaard: streekeigen loofbomen waarvoor een knottraditie bekend is zoals Quercus. Fraxinus,  Acer, Alnus, Salix soorten van minimum 2m hoog. 

Knotbomen op de huiskavel komen niet in aanmerking voor betoelaging (onderhoud van bomen in een tuin komen niet in aanmerking).

De knotboom moet minimum 50 cm stamomtrek hebben op 1 meter hoogte.

Het knotten omvat het verwijderen van de takken tot op de bestaande knot. Het knotten is enkel toegelaten wanneer de boom in winterrust is.

Het omvormen van hoogstammige bomen tot knotbomen wordt niet betoelaagd.De subsidie wordt aangevraagd door de eigenaar van het terrein of, mits schriftelijke overeenkomst met de eigenaar, de gebruiker of een andere beheerder van het terrein.

De aanvraag dient ingediend uiterlijk tegen 1 juli na de uitgevoerde knotbeurt.

De minimale knotcyclus moet 7 jaar bedragen!

Extra informatie

Goed Geknot brengt eigenaars van kleine landschapselementen zoals knotbomen, houtkanten en hakhoutbosjes in contact met vrijwillige knotters van de Regionale Landschappen en de Stadlandschappen. Zij zorgen voor een gratis knotbeurt in ruil voor het brandhout.

Meer info:  https://www.goedgeknot.be/ 

 

Zie ook beheerovereenkomsten natuur