Reglementen gemeente

Hier maken we de reglementen bekend die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Geordend per categorie:

Andere reglementen

politiereglementen

subsidiereglementen

Tarieven

  

 

Geordend per gemeenteraad:

Gemeenteraad 21 januari 2014

Gebruikersreglement_Plaatselijke Openbare Bibliotheek

Gebruikersreglement_Speel-o-theek

 

Gemeenteraad 26 juni 2014

Reglement monitorenvergoeding grabbelpas/speelpleinwerking

Reglement toekenning gratis_afvalzakken_voor_jeugdverenigingen

 

Gemeenteraad 16 september 2014

Gecoördineerd reglement toekenning gratis afvalzakken

 

Gemeenteraad 21 oktober 2014

Retributiereglement_voor_opzoekingen_in_de_registers

 

Gemeenteraad 15 december 2014

Huurprijzen_en_huishoudelijk reglement_- Refter_gemeenteschool_vestiging_Ingooigem

Wedstrijdreglement_uitkijkplatform

Retributiereglement_uitgifte_consumptiebonnen_voor_de_nieuwjaarsreceptie_2015

 

Gemeenteraad 3 februari 2015

Subsidiereglement voor projecten en initiatieven van Anzegemse verenigingen, organisaties en inwoners.

Tarieven sportlessenreeksen 2015

Tijdelijk politiereglement t.g.v. doortocht van de Ronde van Vlaanderen

 

Gemeenteraad 3 maart 2015

Retributiereglement op de voltrekking van een burgerlijk huwelijk. 

Retributiereglement op het deelnemen aan de maaltijden - Actie 'Oes Restaurant'.

 

Gemeenteraad 26 mei 2015

OC 't Klokske - Samenwerkingsovereenkomst Gemeentebestuur Anzegem & VBS Heirweg

Retributiereglement tarieven van de wandel- en fietsbrochures

Gemeentelijk reglement gezinstoelage

Reglement sociale toelagen

 

Gemeenteraad 7 juli 2015

Vrijwilligersvergoeding voor moni's speelplein en jeugdactiviteiten buddy 

Uitpas: regionale principes, lokale toepassing en toepassing sociaal tarief buitenschoolse kinderopvang

Nieuw huishoudelijk reglement BKO m.i.v. 1 januari 2016 -  Bijlage bij nieuw huishoudelijk reglement BKO

 

Gemeenteraad 13 oktober 2015

Politieverordening inzake verbod thuisslachting van schapen, lammeren, geiten en runderen

 

Gemeenteraad 22 december 2015

Retributiereglement voor recuperatie van kosten

Reglement vrijwilligerswerking

Retributiereglement voor gebruik diensten van Annah

 

 Gemeenteraad 19 januari 2016

huishoudelijk reglement BKO

Retributiereglement op het deelnemen aan maaltijden - 'Oes Plekke'

 

Gemeenteraad 8 maart 2016

retributiereglement tot het bepalen van de bijdrage moni's in het jaarlijks teambuildingsweekend

subsidiereglement voor de aankoop en/of huur van herbruikbare luiers

subsidiereglement voor de (her)aanleg van poelen

belastingsreglement op de masten en pylonen met ingang van 2016 tot en met 2019 

vaststellen tarieven sportkampen vanaf 2016 en sportlessenreeksen 2016

  

 Gemeenteraad 19 april 2016

 gemeentelijk retributiereglement verhuurreglement en verhuurtarieven 

 reglement op het gebruik van de elektronische infoborden  

 

Gemeenteraad 17 mei 2016

subsidiereglement voor projecten en initiatieven van Anzegemse verenigingen, organisaties en inwoners  

algemeen gemeentelijk retributiereglement (afschaffen retributie op rattengif en kleine aanpassing ivm jeugdactiviteiten)

 

 Gemeenteraad 14 juni 2016

leeszaalreglement archief

reglement impulssubsidie - kwaliteit jeugdsport in de sportclub: opheffen reglement goedgekeurd op 2 december 2008 miv 1 januari 2016 en goedkeuren nieuw reglement miv 1 januari 2016

Goedkeuring aanpassing huishoudelijke reglement BKO: opheffen huidige bijlage 2 en goedkeuren nieuwe bijlage 2 miv 1 september 2016

 

 Gemeenteraad 12 juli 2016

Evaluatie vrijwilligersreglement en goedkeuring aanpassingen

Aanpassen schoolreglement met ingang van 1 september 2016 

Mobiel verkeerspark: goedkeuren reglement voor het gratis gebruik door scholen

Ontwerpen van een recreatieve rustzone rond het uitkijkplatform ter hoogte van Tjampensstraat-Braamstraat - goedkeuren wedstrijdreglement 

Goedkeuring wijziging reglement anzegembons   

 

Gemeenteraad 13 september 2016

Aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement: verhuurreglement en verhuurtarieven centrale uitleendienst en tarieven extramuros jeugdactiviteiten

Bijlage raadsbeslissing 13 september 2016_Aanpassing verhuurreglement en en verhuurtarieven centrale uitleendienst-

 

Gemeenteraad 11 oktober 2016

Goedkeuring wijziging toelagereglement van 15 december 2014 inzake kampvervoer jeugdverenigingen

Goedkeuren speelpleinreglement

Goedkeuring wijziging retributiereglement m.b.t. gemeenteraadsbesluit van 8 maart 2016 houdende vaststelling tarieven sportkampen 2016 en sportlessenreeksen 2016

 

Gemeenteraad 15 november 2016

 

Reglement ereburgerschap

Reglement Doend'rik met onmiddellijke ingang

Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein

 

 Gemeenteraad 13 december 2016

Goedkeuring aanpassingen huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang

Wijziging algemeen gemeentelijk retributiereglement (begraafplaatsen)

 

  

Gemeenteraad 24 januari 2017

Aanpassing reglement d.d. 12 juli 2016 inzake afgifte Anzegembonnen

belastingsreglement_houdende_heffing_gemeentelijke_opcentiemen_op_de_door_het_vlaams_gewest_geheven_heffing_ongeschikte_en_onbewoonbare_woningen

 

Gemeenteraad 21 februari 2017

Aanpassing reglement leegstandsregister

Aanpassing reglement heffing leegstand

Aanpassing algemeen retrubutiereglement - hoofstuk 11 - ruimtelijke ordening

 

Gemeenteraad 28 maart 2017

Aanpassing algemeen retributiereglement - toevoeging relatiegeschenk

Aanpassing toelagereglement jeugdverenigingen

Bijlage raadsbesluit subsidiereglement jeugdverenigingen

Subsidiereglement jeugdhuis

Bijlage raadsbesluit subsidiereglement jeugdhuis
verkoop_goederen

bebloemingswedstrijd

 

Gemeenteraad 9 mei 2017

 opcentiemen_ter_bestrijding_van_verkrotting

uitleenreglement_bib_aanpassing_openingsuren

uitleenreglement_speel-o-theek_aanpassing_openingsuren

statuten_seniorenadviesraad

aanpassing_gemeentelijk_subsidiereglement

 

Gemeenteraad 6 juni 2017

subsidie_jeugdbrandweer

 

Gemeenteraad 28 juni 2017

gebruik_provisies_voor_geringe_exploitatie-uitgaven_van_het_dagelijks_bestuur

de_inning_van_geringe_dagontvangsten

monitorenvergoeding_speelpleinwerking

buitenschoolse_kinderopvang

huishoudelijk_reglement_buitenschoolse_kinderopvang

schoolreglement

tarieven_onderwijs

 

 Gemeenteraad van 5 september 2017

gas_reglement

algemene_politieverordening_2017

    bijlage_2

 

Gemeenteraad van 3 oktober 2017

aanpassing_subsidiereglement_socio-culturele_verenigingen

 

Gemeenteraad van 14 november 2017

gebruikersreglement_culturele_infrastructuur

nieuwe_prijzen_culturele_infrastructuur

 

Gemeenteraad van 19 december 2017

reclamevoering_sporthal

(Opheffing gemeenteraadsbesluit van 9 oktober 1995 (gewijzigd bij raadsbesluit van 8 november 2004 en van 3 juni 2008) -Goedkeuring nieuw reglement met ingang van 1 januari 2018)

(Gepubliceerd op 6/03/2018)

 

Gemeenteraad van 28 februari 2018

tarieven sportkampen en sportlessenreeksen 2018 (Gepubliceerd op 20/03/2018)

Huishoudelijk reglement mbt openbare markten en openbaar domein en huishoudelijk reglement mbt kermisactiviteiten op openbare kermissen (Gepubliceerd op 20/03/2018)

 

Gemeenteraad van 29 maart 2018

aanpassing algemeen retributiereglement (compostvaten)  (Gepubliceerd op 18/04/2018)

Goedkeuring financiële tegemoetkoming voor uitzonderlijke gemaakte kosten door verenigingen-huurders n.a.v. sluiting Speldoorn wegens overmacht (Gepubliceerd op 18/04/2018)

 

Gemeenteraad van 25 april 2018

Gecoördineerd Algemeen retributiereglement - geactualiseerde versie (Gepubliceerd op 15/05/2018)

Algemeen gemeentelijk subsidiereglement - geactualiseerde versie (Gepubliceerd op 15/05/2018)

aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement inzake tarieven recuperatie van kosten (Gepubliceerd op 15/05/2018)

Algemeen gemeentelijk subsidiereglement: aanpassing in kader toepassing GDPR (Gepubliceerd op 15/05/2018)

 

Gemeenteraad van 22 mei 2018

vaststellen_verkoopprijs_digitale_kiezerslijst.pdf (Gepubliceerd op 11/06/2018)

goedkeuring_aanpassing_huishoudelijk_reglement_buitenschoolse_kinderopvang.pdf (Gepubliceerd op 11/06/2018)

Huishoudelijk reglement BKO - geactualiseerde versie.pdf (Gepubliceerd op 11/06/2018)

 

Gemeenteraad van 3 juli 2018

Reglement speelstraten (Gepubliceerd op 13/07/2018)

Reglement subsidiëring van projecten in het kader van ontwikkelingssamenwerking (Gepubliceerd op 13/07/2018)

 

Gemeenteraad van 4 september 2018

aanpassing algemeen gemeentelijk retributiereglement inzake tarieven verkoop afvalzakken  (Gepubliceerd op 12/09/2018)

Wedstrijdreglement spaaractie vrijdagmarkt (Gepubliceerd op 12/09/2018)

aanpassing huishoudelijk reglement betreffende de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen en recyclageparken (Gepubliceerd op 17/09/2018)

 

Gemeenteraad van 19 december 2018

Reglement inzake 'verenigingswerk' Gemeente Anzegem (Gepubliceerd op 07/01/2019)

 

Gemeenteraad van 31 januari 2019

Politieverordening tot invoeren van tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de verkiezingscampagne van 26 mei 2019 (Gepubliceerd op 11/02/2019)

belastingsreglement op verspreiding van niet - geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten (Gepubliceerd op 12/02/2019)

 

Gemeenteraad 12 maart 2019

algemeen retributiereglement (Gepubliceerd op 25/03/2019) - notule (gepubliceerd 23/4/2019)

 

Gemeenteraad 23 april 2019

Aanpassing reglement dd 24 januari 2017 inzake afgifte anzegembonnen (Gepubliceerd 29 april 2019 - notule inclusief reglement)

 

Belgisch Kampioenschap wielrennen op de weg - 21 juni 2020: vaststellen politiereglement rond randanimatie en ambulante handel (Gepubliceerd 29 april 2019 - notule inclusief reglement)

 

Gebruikersovereenkomsten jeugdlokalen (Gepubliceerd 29 april 2019 - notule inclusief gebruikersovereenkomst)

 

Aanpassing speelpleinreglement (Gepubliceerd 29 april 2019 - notule inclusief reglement)

 

Aanpassing subsidiereglement jeugdverenigingen (Gepubliceerd 29 april 2019 - notule inclusief reglement)

Aanpassing GAS-reglement, algemene politieverordening (gepubliceerd op 6 juni 2019)

Aanpassing reglement inzameling huishoudelijke afvalstoffen en recyclageparken (gepubliceerd op 6 juni 2019)

 

Gemeenteraad van 11 juni 2019

Wedstrijdreglement voor de toekenning van een naam aan het nieuwe zwembad (Gepubliceerd op 21 juni 2019)

Huishoudelijk reglement en schriftelijke overeenkomst Buitenschoolse Kinderopvang: notule - schriftelijke overeenkomst - huishoudelijk reglement (Gepubliceerd op 4 juli 2019)

 

Gemeenteraad van 9 juli 2019

Schoolreglement gemeenteschool: notule - nieuw schoolreglement (Gepubliceerd op 1 augustus 2019)

 

Gemeenteraad 12 november 2019

Wedstrijdreglement naamgeving ontmoetingslokaal Heirweg: notule en reglement (Gepubliceerd op 25 november 2019)

Huishoudelijk reglement gemeenteraad en OCMW-raad: notule, notule OCMW en reglement (gepubliceerd op 25 november 2019)

Huishoudelijk reglement culturele infrastructuur: notule (Gepubliceerd op 27 november 2019)

Algemeen gemeentelijk retributiereglement m.b.t. huurprijzen culturele infrastructuur: notule (Gepubliceerd 27 november 2019)

Reglement ter erkenning van Anzegemse vrije tijd opvanginitiatieven: notule (Gepubliceerd 27 november 2019)

 

Gemeenteraad 16 december 2019

Gemeenteraadsbeslissing 16 december 2019 inzake algemeen gemeentelijk retributiereglement en overeenkomst tussen gemeentebestuur en de Anzegemse scholen die beroep wensen te doen op leerlingen vervoer (gepubliceerd op 19 december 2019)

Algemeen gemeentelijk subsidiereglement: goedkeuring aanpassingen (Gepubliceerd op 19 december 2019)

Algemeen gemeentelijk retributiereglement (tarieven nieuwjaarsreceptie) (Gepubliceerd 23 december 2019)

Gemeenteraadsbeslissing 16 december 2019 inzake huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang - aanpassing huishoudelijk reglement en algemeen gemeentelijk retributiereglement  - huishoudelijk reglement (Gepubliceerd op 23 december 2019)

Algemeen gemeentelijk retributiereglement inzake diftar (gedifferentieerd tarief) (Gepubliceerd op 23 december 2019)

Algemeen gemeentelijk retributiereglement - recuperatie van kosten - verlenging voor de periode 2020-2025 (Gepubliceerd op 23 december 2019)

Algemeen gemeentelijk retributiereglement - verkoop afvalzakken 2020-2025: goedkeuring tarieven (Gepubliceerd op 23 december 2019)

Algemeen gemeentelijk retributiereglement - mbt tarieven activiteiten Sportdienst, Jeugddienst en Bibliotheek en verwijderen jaarlijkse indexeringen (Gepubliceerd op 23 december 2019)

gecoördineerd algemeen retributiereglement (Gepubliceerd op 23 december 2019)

Arbeidsreglement - bijlage tijdsregistratie - notule (Gepubliceerd op 23 december 2019)

Reglement investeringstoelagen ten behoeve van de werking van sportverenigingen (Gepubliceerd op 24 december 2019)

Registratiereglement leegstand woningen en gebouwen - opheffing gemeenteraadsbeslissing van 21 februari 2017 houdende vaststelling reglement en goedkeuring nieuw reglement met ingang van 1 januari 2020 (Gepubliceerd op 24 december 2019)

Registratiereglement op verwaarloosde woningen en gebouwen: goedkeuring (Gepubliceerd op 24 december 2019)

Reglementen gezinstoelage en sociale toelagen (met uitzondering van de palliatieve toelage) van 26 mei 2015: goedkeuring opheffing miv 1 januari 2020 (Gepubliceerd op 24 december 2019)